Informacje ogólne

W Fit Matka Wariatka sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2 („Fit Matka Wariatka”), poważnie traktujemy Twoją prywatność i dokładamy staranności, aby Twoje dane osobowe, które przetwarzamy były należycie chronione. Niniejsza Polityka prywatności i cookies została stworzona, aby poinformować Ciebie, jakie dane osobowe Fit Matka Wariatka przetwarza na Twój temat, w jaki sposób je wykorzystuje, przechowuje i udostępnia, a także jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem tych danych. Niniejsza Polityka prywatności i cookies ma zastosowanie do wszystkich informacji o użytkowniku, które zbieramy, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, czy w inny sposób wchodzisz w interakcje z Fit Matka Wariatka, przy czym zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Aplikacji Miazga by Fit Matka Wariatka określa Polityka Prywatności Aplikacji Miazga by Fit Matka Wariatka.

Zapoznaj się poniższymi definicjami przyjętymi na potrzeby niniejszej Polityki:

Administrator – Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł,

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji,

Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności i cookies,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe, które zbieramy

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w celu świadczenia usług w ramach strony internetowej i aplikacji.

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami, udostępnisz nam niektóre dane osobowe pochodzące z korespondencji e-mailowej czy tradycyjnej.

Administrator posiada publiczny profil w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube). Jeśli zdecydujesz się zamieścić treści albo skomunikować z nami lub innymi osobami w ww. mediach społecznościowych zbierzemy informacje, które zamieścisz w postach. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych przez administratora serwisu Facebook, Instagram, YouTube. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie internetowej, a które nie są własnością Administratora ani nie podlegają jego kontroli, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, ani za obowiązujące w stosunku do użytkowników zasady ochrony danych osobowych. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej możemy automatycznie zbierać informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług, takie jak czas wizyty czy wyświetlone przez Ciebie strony lub treści. Możemy zbierać również informacje techniczne, dotyczące Twojego urządzenia i oprogramowania, w tym typ urządzenia, system operacyjny i wersja, informacje o sieci komórkowej, adres IP, informacje o stronie odwiedzonej przez Ciebie przed i po odwiedzeniu naszej witryny.

Wykorzystywanie danych

Twoje dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:

  • świadczenia przez nas usług. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi;
  • rozpatrzenia reklamacji i ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na, odpowiednio, konieczności należytego rozpatrzenia reklamacji bądź na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  • prowadzenia profilu w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube), a także komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych, informowania użytkowników o aktywności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej firmy i poprawianiu jakości świadczonych usług;
  • analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na analizie aktywności użytkowników, ich preferencji i zainteresowań w celu doskonalenia funkcjonalności na stronie internetowej.

Przechowywanie danych

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy. Dane osobowe możemy również zatrzymywać zgodnie z wymogami prawa.

Ujawnianie danych osobowych

Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty współpracujące z Fit Matka Wariatka odpowiedzialne za dostawę usług IT, a także operatorzy pocztowi. Twoje dane możemy udostępniać również w przypadkach prawem wymaganych, a także w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw oraz możemy je udostępniać innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Możemy udostępniać dane osobowe, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Twojej osoby, ale identyfikują Twoje urządzenie za pomocą plików cookie podmiotów zewnętrznych, aby umożliwić tym podmiotom zewnętrznym świadczenie usług analitycznych. Podmioty te zbierają informacje z naszej strony internetowej, takie jak identyfikatory plików cookie, identyfikatory urządzeń, adres IP, a także informacje o przeglądaniu przez Ciebie strony internetowej.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądać od Fit Matka Wariatka:
a) dostępu do Twoich danych osobowych; b) uzyskania kopii danych; c) sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawdziwe lub niekompletne; d) usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Fit Matka Wariatka; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; e) ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym kwestionowana jest prawidłowość danych – na okres pozwalający Fit Matka Wariatka sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby dane zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Fit Matka Wariatka, ale mogą być Tobie potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń; lub w przypadku, w którym wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; f) przeniesienia danych do innego administratora: w przypadku, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową.

Oprócz wyżej wymienionych praw, masz prawo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, a także masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo, prosimy o kontakt na poniżej wskazane adresy w dziale „kontakt”.

Charakter podawania danych osobowych

W przypadku świadczenia usług, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji przez nas usług.

W przypadku kontaktu czy złożenia reklamacji, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiednio rozwiązać sprawę, czy odpowiedzieć na pytanie, rozpatrzyć reklamację.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

Cookies

Podobnie jak większość usługodawców, możemy używać plików cookie i podobnych technologii w sposób opisany poniżej. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane w przeglądarce internetowej lub urządzeniu. Pliki cookie pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług, doskonalić je, a także zamieszczać i mierzyć reklamy. Cele, dla których my i nasi partnerzy mogą używać plików cookie oraz podobnych technologii można podzielić generalnie na trzy następujące kategorie: 

Funkcjonalne pliki cookie. Przykładami takich plików cookie są pliki, które pomagają zapewnić prawidłowe działanie naszych usług, zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, pomagają w identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i zapobieganiu im lub pomagają nam zrozumieć i udoskonalać jakość naszych usług.

Pliki cookie wydajności. Przykładami takich plików cookie są pliki, które zbierają informacje o tym, w jaki sposób komunikujesz się z naszymi usługami i personalizują treści.

Reklamowe i społecznościowe pliki cookie. Przykładami takich plików cookie są pliki, które sprawiają, że reklamy stają się bardziej dopasowane i sensowne dla użytkowników naszych usług lub do udostępniania innym na portalach społecznościowych, takich jak Facebook.

Chociaż większość przeglądarek i urządzeń domyślnie akceptuje pliki cookie, ich ustawienia zwykle pozwalają na ich usunięcie lub odrzucenie. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, niektóre z funkcji naszej strony internetowej mogą nie działać poprawnie.

Ustawienia urządzenia mobilnego umożliwiają kontrolowanie sposobu wykorzystywania danych dotyczących korzystania z aplikacji do celów wyświetlania reklam profilowanych pod kątem Twoich zainteresowań. Na przykład w urządzeniu z systemem iOS możesz włączyć ustawienie „Limit Ad Tracking” (Ogranicz śledzenie reklamowe), a na urządzeniu z systemem Android możesz włączyć ustawienie „Opt Out of Ads Personalization” (Odmów zgody na personalizację reklamową) lub „Opt Out of Interest-Based Ads” (Odmów zgody na reklamy oparte na zainteresowaniach).

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Tag Manager, jest to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

O uzyskanie dodatkowych informacji możesz również zwrócić się bezpośrednio do nas na poniżej wskazane adresy w dziale „kontakt”.

Kontakt
W razie potrzeby, odpowiemy na wszelkie Twoje pytania związane z Polityką prywatności. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail miazga@fitmatkawariatka.pl lub adres korespondencyjny ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od 17.08.2020 r.