POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO WWW.LATOJA.MIAZGA.APP

wersja obowiązująca od 22 kwietnia 2024 r.

W Fit Matka Wariatka sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2 („Fit Matka Wariatka”), poważnie traktujemy Twoją prywatność i zależy nam, aby Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu internetowego pod adresem: https://latoja.miazga.app/ („Serwis”) były należycie chronione. 

Niniejszy dokument („Polityka prywatności”) został opracowany, aby poinformować Ciebie jako użytkownika Serwisu („Użytkownik”), w jakim zakresie korzystanie z Serwisu wymaga przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, na czym ono polega, kiedy te dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, jakie prawa przysługują Tobie w związku z ich przetwarzaniem oraz w jaki sposób przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe. 

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO„).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem, który określa cele i sposoby wykorzystania (przetwarzania) zebranych o Tobie danych osobowych jest Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł. 

Kontakt z Administratorem

W razie potrzeby, odpowiemy na wszelkie Twoje pytania związane z Polityką prywatności i przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres    e-mail: latoja@latoja.miazga.app[1]  lub adres korespondencyjny ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna. Możesz skontaktować się z nami w szczególności w celu skorzystania z przysługujących Tobie praw wyszczególnionych w Polityce prywatności, w tym w celu usunięcia Twoich danych osobowych. 

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądać od Fit Matka Wariatka: 

 1. dostępu do Twoich danych osobowych; 
 2. uzyskania kopii danych; 
 3. sprostowania danych w przypadku, w którym dane są nieprawdziwe lub niekompletne; 
 4. usunięcia danych w przypadku, w którym: dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Fit Matka Wariatka; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
 5. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, w którym: kwestionowana jest prawidłowość danych – na okres pozwalający Fit Matka Wariatka sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby dane zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Fit Matka Wariatka, ale mogą być Tobie potrzebne do  dochodzenia lub obrony roszczeń; w przypadku, w którym wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
 6. przeniesienia danych do innego administratora w przypadku, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą. 

Oprócz wyżej wymienionych praw, masz prawo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, a także masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw wskazanych powyżej lub uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo, prosimy o kontakt na powyżej wskazane adresy w dziale „kontakt”. Co do zasady nie pobieramy opłaty za korzystanie z praw. Jeśli żądanie będzie jednak jednoznacznie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne, zgodnie z prawem możemy pobrać uzasadnioną opłatę bądź odmówić spełnienia żądania. 

Dane osobowe, które zbieramy 

Rejestrując konto na potrzeby korzystania z Serwisu, podajesz swoją nazwę użytkownika oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest konieczne do utworzenia konta w Serwisie. Administrator dokłada wszelkich starań, abyś podawał tylko te dane, które są potrzebne do korzystana w pełni z funkcjonalności Serwisu. Do logowania do Serwisu potrzebna jest nazwa użytkownika lub adres e-mail i hasło.

Chcąc dołączyć do programu LatoJa („Program”), podajesz swoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, TAX ID (opcjonalnie), nazwy użytkownika, a także dane niezbędne do zrealizowania płatności za uczestnictwo w Programie. Podanie tych danych jest konieczne do dołączenia do Programu oraz korzystania z jego funkcjonalności.

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami, udostępnisz nam niektóre dane osobowe pochodzące z Twojej korespondencji e-mailowej czy tradycyjnej. Jeśli zdecydujesz się złożyć reklamację w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu lub Programu, Fit Matka Wariatka może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w reklamacji w celu jej rozpatrzenia, w szczególności Twoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy). 

W informacjach zalogowanych na serwerze będzie można odczytać na bieżąco jakiej przeglądarki i systemu operacyjnego używasz. 

Jeśli wyrazisz zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie lub podobnych technologii innych niż ściśle niezbędne do korzystania z Serwisu, przetwarzamy Twoje dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie do celów analitycznych, statystycznych lub reklamowych, w zależności od tego, na które pliki cookie lub podobne technologie wyraziłeś zgodę. 

Charakter podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych przy rejestracji konta jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania przez Ciebie z Serwisu. Podanie danych w związku z dołączeniem do Programu oraz jego aktywacją jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania przez Ciebie z Programu oraz jego funkcjonalności. Podanie innych powyżej wskazanych danych podczas korzystania z Serwisu jest również dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania w pełni z funkcjonalności Serwisu. W przypadku kontaktu czy złożenia reklamacji, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiednio rozwiązać sprawę, czy odpowiedzieć na pytanie, rozpatrzyć reklamację. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

 1. w celu świadczenia usług w związku z założeniem konta w Serwisie w zakresie udostępnienia treści, prowadzenia konta, przechowywania danych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług (art. 6 ust 1 lit. b RODO); 
 2. w celu świadczenia usług w związku z zawarciem umowy i uczestnictwem w Programie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu realizacji obowiązków prawnych, w zakresie podatków i rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fit Matka Wariatka (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi; 
 5. w celu rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fit Matka Wariatka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności należytego rozpatrzenia reklamacji; 
 6. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fit Matka Wariatka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jej praw; 
 7. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fit Matka Wariatka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk i analizie zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności; 
 8. analitycznych, statystycznych lub reklamowych w związku z wykorzystywaniem plików cookie lub podobnych technologii – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania danych 

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy lub w celu spełnienia innych wymogów prawnych. 

Dane przechowywane są przez okres świadczenia usług przez Fit Matka Wariatka na rzecz Użytkownika. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie Fit Matka Wariatka żądania usunięcia konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia usług, na warunkach określonych w regulaminie Serwisu, Twoje konto Użytkownika i wszystkie dane wprowadzone przez Ciebie do Serwisu zostaną niezwłocznie usunięte. 

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, Fit Matka Wariatka musi zapewnić, aby dane będące w jej posiadaniu były prawidłowe i aktualne. W myśl zasady ograniczenia przechowywania, nie możemy przechowywać Twoich danych w nieskończoność. Twoje dane będą przechowywane przez czas utrzymywania Twojego konta w Serwisie. Po usunięciu przez Ciebie konta odzyskanie wprowadzonych poprzednio przez Ciebie danych do Serwisu nie będzie możliwe. Wybrane dane osobowe mogą być przetwarzanie przez Fit Matka Wariatka po ww. czasie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ew. roszczeniami, przez okres wynikający z przedawnienia tych roszczeń. 

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody będą przechowywane maksymalnie do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane dotyczące rozliczeń będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa z zakresu podatków i rachunkowości.

Stosujemy racjonalne działania techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zbieranych danych zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym używanie elektronicznych systemów zabezpieczeń i zabezpieczeń hasłem chroniących przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Ujawnianie danych osobowych

Czasami, w celu świadczenia dla Ciebie usług, potrzebujemy wsparcia i wykonania dla nas usług przez podmioty zewnętrzne. W związku z tym, odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Fit Matka Wariatka, świadczące usługi informatyczne, hostingowe, obsługujące płatności, a także operatorzy pocztowi oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych. 

Informujemy, że przesyłamy dane do następujących podmiotów trzecich świadczących usługi hostingowe, które przechowują dane w UE: Heroku (spółka zależna od Salesforce), a także w przypadku korzystania w pełni z funkcjonalności Serwisu Amazon w związku z Amazon Web Services. Ponadto Twoje dane logowania są przechowywane przez Google w usłudze Firebase.[2] 

Udostępniamy dane tym stronom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych przez te strony trzecie. Dopilnujemy, aby te podmioty zewnętrzne przechowywały Twoje dane w sposób bezpieczny i przestrzegały wszystkich obowiązujących przepisów prawa. 

Twoje dane możemy udostępniać również w przypadkach prawem wymaganych, a także w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw. 

W związku z tym, że uregulowanie opłaty za uczestnictwo w Programie możliwe jest poprzez skorzystanie z karty kredytowej/debetowej lub z usług oferowanych przez operatorów transakcji płatniczych – PayU, Blik, PayPo, Twisto, PayPal, warunki realizacji płatności jak również zasady przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z wykupieniem dostępu do Programu określone zostały przez operatorów tychże płatności, w przyjętych przez nich regulaminach oraz politykach prywatności.

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookie lub podobnych technologii  innych niż niezbędne do korzystania z Serwisu, o ile uprzednio wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe są przekazywane do dostawców tych plików cookie, w szczególności do Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Wskazane podmioty mogą z kolei przekazywać dane osobowe do spółek w USA (Google LLC z siedzibą w USA) lub innych państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co wiąże się z obowiązkiem stosowania odpowiednich zabezpieczeń, stosownie do rozdziału V RODO. Takimi zabezpieczeniami są w szczególności decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu przez dane państwo trzecie adekwatnych zabezpieczeń danych osobowych lub Standardowe Klauzule Umowne UE. W takich przypadkach możesz zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdziesz w polityce prywatności danego portalu lub podmiotu trzeciego.

Pliki cookies lub podobne technologie

W zależności od Twoich ustawień w Serwisie, oprócz cookies lub podobnych technologii śledzących niezbędnych z technicznego punktu widzenia, Fit Matka Wariatka może używać cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. 

Cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej lub na dysku twardym Twojego urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Serwisu. Poza cookies mogą być stosowane również inne technologie zbierające informacje o zachowaniu użytkownika w Serwisie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest przechowywanie cookies na Twoim urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu (te cookies są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów cookies (w szczególności analitycznych lub reklamowych) Fit Matka Wariatka potrzebuje Twojej zgody.

Niezbędne cookies NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz do Serwisu lub dokonujesz na nim określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Ciebie za pośrednictwem Serwisu. Te cookies nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności. 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę podczas pierwszej wizyty w Serwisie lub później poprzez panel ustawień cookies (znak graficzny) dostępny na dole Serwisu, Fit Matka Wariatka będzie również używać innych cookies lub podobnych technologii, na które wyraziłeś zgodę.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień dostępnego na dole Serwisu.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i może być aktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jak również w przypadku wprowadzenia przez Fit Matka Wariatka zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych. Gdy wprowadzimy zmiany, udostępnimy nową wersję Polityki prywatności w Serwisie.


Adres do weryfikacji

Do weryfikacji/ ewentualnego usunięcia.