REGULAMIN KONKURSU 

„LatoJA!”

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „LatoJA!” (dalej Konkurs) jest Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej Organizator).
 2. Organizator jest deweloperem i dystrybutorem aplikacji treningowej Miazga oraz programu treningowego pod nazwą „LatoJA!”, tj. serwisu internetowego dostępnego poza aplikacją Miazga umożliwiającego dostęp m.in. do serii treningów i kalkulatora zapotrzebowania energetycznego (dalej Program).
 3. Celem Konkursu jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w oparciu o materiały udostępnione w Programie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram. Uczestnicy Konkursu zwalniają w pełni serwis Facebook i Instagram z odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w przeprowadzeniu Konkursu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, m.in. awarii systemu elektronicznego, awarii Internetu. 
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.fitmatkawariatka.pl, a treść Regulaminu może zostać w każdej chwili utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.

§ 2

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które wykonają zadanie konkursowe opisane w § 3 i spełnią wszystkie inne wymagania uczestnictwa w Konkursie przewidziane w niniejszym Regulaminie. 
 2. Przez Uczestnika rozumie się osobę, która przesłała zgłoszenie do udziału w Konkursie zgodnie z § 3 ust. 2.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 4. wykupienie dostępu do Programu,
 5. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym zgody na publikowanie przez Organizatora zdjęć przesłanych przez Uczestników w związku z Konkursem, na kontach w portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora oraz na stronie internetowej www.fitmatkawariatka.pl, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 ,
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie jego organów ani osoby pozostające w stosunku zlecenia z Organizatorem Konkursu. Uczestnikami Konkursu nie mogą być również członkowie rodzin wskazanych osób (tj. krewni i powinowaci w linii prostej oraz krewni i powinowaci w linii bocznej do 5 stopnia).
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 9. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.
 10. Uczestnik wyraża zgodę̨ na otrzymywanie wiadomości związanych z Konkursem poprzez wiadomości e-mail wysyłane na adres, z którego przesłane zostało przez Uczestnika zgłoszenie konkursowe. 
 11. Organizator informuje, iż zdjęcia będą publikowane bez widocznej twarzy Uczestnika (tj. po wycięciu ze zdjęcia głowy Uczestnika lub jej rozmyciu).

§ 3

WARUNKI KONKURSU, ZADANIE KONKURSOWE

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu i godzinie publikacji postu konkursowego na profilu Fit Matka Wariatka w serwisie Facebook, a kończy w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 23:59. Przez post konkursowy rozumie się post zawierający informację o rozpoczęciu Konkursu, zawierający m.in. odwołanie do niniejszego Regulaminu. Podany okres trwania Konkursu nie obejmuje daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie na adres konkurs@miazga.app maila zawierającego wszystkie poniższe elementy
 3. oświadczenie: „Oświadczam, iż zgłaszam swój udział w Konkursie „LatoJA!” oraz że zapoznałam/em się z postanowieniami Regulaminu Konkursu i w pełni je akceptuję, a w szczególności wyrażam zgodę na publikowanie przez Organizatora zdjęć przesłanych przeze mnie w związku z Konkursem, na kontach prowadzonych przez Organizatora w portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.fitmatkawariatka.pl, zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 Regulaminu Konkursu.”,
 4. zgoda: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w  celu umożliwienia mi wzięcia udziału w Konkursie, a także jego przeprowadzenia i rozliczenia, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Konkursu.”,
 5. dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko oraz adres mailowy podany przy wykupywaniu dostępu do Programu (o ile będzie inny niż adres, z którego będzie wysyłane zgłoszenie konkursowe),
 6. jako załączniki – zdjęcia stanowiące element zadania konkursowego (2 zestawy – każdy po 4 zdjęcia), zgodne z wymaganiami opisanymi w ust. 3 i 4,
 7. opcjonalnie (nie jest to informacja obligatoryjna, jej podanie nie będzie miało negatywnych skutków) – informacji o wadze Uczestnika w momencie wysyłania zgłoszenia i po zrealizowaniu treningów z Programu.
 8. Zadanie konkursowe polega na osiągnięciu jak najlepszych efektów treningów z Programem, przy stosowaniu się do jego założeń oraz przesłanie obrazujących te efekty dwóch zestawów zdjęć
 9. zdjęć Uczestnika przed pierwszym treningiem (zrobionych nie wcześniej niż 22 kwietnia 2024 r.) – 4 zdjęcia całego ciała w pozycji: przód, tył, oba boki,
 10. zdjęć Uczestnika po zrealizowaniu serii treningów dostępnych w Programie tj. 60 dni ćwiczeń (zrobionych nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 65 dni od dnia zrobienia pierwszego zestawu zdjęć) – 4 zdjęcia całego ciała w pozycji: przód, tył, oba boki.
 11. Zdjęcia konkursowe, o których mowa w ust. 3 muszą spełniać następujące wymagania:
 12. na każdym ze zdjęć Uczestnik ma trzymać kartkę z wyraźną datą zrobienia zdjęć, umiejscowioną tak, by kartka nie zasłaniała ciała,
 13. zdjęcia muszą być wykonane w odpowiedni świetle (m.in. gwarantującym dobrą widoczność i jakość zdjęć), odpowiedniej pozycji (opisanej w ust. 3), w bieliźnie lub stroju kąpielowym dwuczęściowym,
 14. postawa na zdjęciach ma być prosta, luźna, bez napięcia,
 15. zdjęcia nie mogą być poddane jakiejkolwiek obróbce graficznej, muszą być załączone osobno (nie może być zrobiony z nich kolaż),
 16. zdjęcia muszą być dobrej jakości (w szczególności muszą być ostre),
 17. zdjęcia muszą przedstawiać całe ciało (łącznie z głową).
 18. Jeden Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe.
 19. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE MUSZĄ ZAWIERAĆ WSZYSTKIE ZDJĘCIA WSKAZANE W UST. 3, TJ. ZESTAW ZDJĘĆ UCZESTNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRENINGÓW. ZGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE TYLKO JEDEN ZESTAW LUB NIEKOMPLETNE ZESTAWY ZDJĘĆ BĘDZIE UZNANE ZA NIEKOMPLETNE W ROZUMIENIU UST. 7.
 20. Niewykonanie zadania konkursowego zgodnie z postanowieniem ust. 3 i 4, brak w zgłoszeniu konkursowym któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 2, 3 i 6, jak również przesłanie zgłoszenia konkursowego po zakończeniu konkursu oznacza automatyczne wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.
 21. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika innych niż wskazane w ust. 7 warunków uczestnictwa i warunków Konkursu skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość mailową.  

§ 4

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu (ogłoszenie wyników) nastąpi do dnia 20 lipca 2024 roku, przy czym Organizator będzie uprawniony do przedłużenia powyższego terminu, o okres nie dłuższy niż 2 miesiące, jeżeli z uwagi na ilość zgłoszeń konkursowych nie będzie możliwym rozstrzygnięcie Konkursu w pierwotnym terminie. Informacja o przedłużeniu terminu zostanie podana na stronie internetowej Organizatora i/lub na kontach Organizatora w portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram.
 2. W Konkursie nagrodzone zostaną łącznie 6 osób. Przyznane zostaną miejsca od I – VI.
 3. Przez Zwycięzcę należy rozumieć każdą osobę, której została przyznana jakakolwiek nagroda w Konkursie, o ile z kontekstu danego postanowienia nie wynika inaczej.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż w razie gdy ilość zgłoszeń do Konkursu, po odjęciu Uczestników wykluczonych z Konkursu na podstawie § 3 ust. 7 i 8, będzie mniejsza niż przewidziana w ust. 2 ilość osób do nagrodzenia, Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania wszystkich przewidzianych miejsc i wyróżnień. 
 5. Przyznania miejsc za najlepsze efekty treningów oraz wyróżnień dokona komisja konkursowa składająca się z 3 – 5 członków powołanych przez Organizatora.
 6. Komisja będzie oceniać efekty treningów osiągnięte przez Uczestników według własnego uznania, uwzględniając w szczególności skalę osiągniętych efektów widocznych na przesłanych zdjęciach, wygląd Uczestnika w dacie początkowej i w dacie końcowej, uzyskane postępy.
 7. Decyzja komisji konkursowej o wyborze Zwycięzcy i przyznaniu nagrody, jest ostateczna i wiążąca dla Uczestników.
 8. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na profilu Fit Matka Wariatka w serwisie Facebook i/lub Instagram. Ponadto Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Zwycięzcy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Zwycięstwa złożenia określonych oświadczeń i wyjaśnień.
 10. Jeżeli po wyłonieniu Zwycięzcy i/lub wydaniu nagrody Organizator poweźmie informacje, których na moment ogłaszania wyników Konkursu nie posiadał, z których wynikać będzie, iż Zwycięzca naruszył warunki niniejszego Regulaminu, zobowiązania ciążące zgodnie z Regulaminem na Uczestniku lub przepisy prawa, zwycięzca zostanie wykluczony z Konkursu i utarci prawo do uzyskania nagrody. Wykluczenie z Konkursu i utrata prawa do nagrody nie nastąpi, jeżeli od ogłoszenia wyników Konkursu upłynie 6 miesięcy. Jeżeli nagroda została już wydana, w przypadku nagrody pieniężnej Zwycięzca obowiązany będzie do jej zwrotu, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu z Konkursu.
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Organizator nie ma obowiązku wyłaniania innego zwycięzcy w miejsce Zwycięzcy, który został wykluczony z Konkursu i utracił prawo do uzyskania nagrody.

§ 5

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 2. I miejsce: nagroda pieniężna 1.000,00 zł,
 3. II miejsce: nagroda pieniężna 700,00 zł, 
 4. III miejsce: nagroda pieniężna 500,00 zł,
 5. miejsca VI – VI: nagroda pieniężna po 100,00 zł.
 6. Fundatorem nagród jest Organizator. 
 7. Zwycięzcy zobowiązani są skontaktować się z Organizatorem Konkursu poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem serwisu Facebook bądź wysyłając wiadomość mailową na adres: konkurs@lmiazga.app i podać:
 8. numer konta bankowego, na który ma zostać wypłacona nagroda pieniężna, 
 9. adres zamieszkania,
 10. PESEL lub NIP,
 11. właściwy dla Uczestnika urząd skarbowy.
 12. Na żądanie Organizatora Zwycięzca zobowiązany będzie do podania innych danych lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do wywiązania się przez Organizatora na ciążących na nim jako płatniku obowiązków publicznoprawnych.
 13. W razie niepodania lub podania niepełnych lub nieprawidłowych danych, uniemożliwiających przekazanie którejkolwiek nagrody i/lub realizację ciążących na Organizatorze obowiązków jako płatnika podatku od nagrody, Organizator wezwie Zwycięzcę mailowo do przedstawienia dokumentów, podania danych lub/i pełnych lub/i prawidłowych danych, w terminie 14 dni od wysłania wezwania. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu, Organizator jest zwolniony z obowiązku przekazania danej nagrody Zwycięzcy.
 14. Organizator nie przewiduje przejścia prawa do nagrody na innego Uczestnika, w przypadku gdy nagroda nie będzie odebrana przez Zwycięzcę lub gdy z przyczyn wskazanych w Regulaminie Organizator będzie zwolniony od jej wydania Zwycięzcy.
 15. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem. Wypłata nagrody pieniężnej nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany zgodnie z ust. 3, w szczególności brak jest możliwości wypłaty nagrody w gotówce czy poprzez BLIKa.
 16. Organizator  odprowadzi wszelkie ewentualne należności publicznoprawne związane z przyznaniem nagród Zwycięzcom, a nadto dopełni wszelkich związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie złożenia odpowiednich deklaracji. 
 17. Organizator informuje, iż na moment rozpoczęcia Konkursu wszystkie wygrane w Konkursie zwolnione są z podatku dochodowego od wygranych w konkursach na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT (wartość żadnej nagrody nie przekracza kwoty 2.000,00 zł).

§ 6 

PRAWA AUTORSKIE

I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia przedstawiające wyłącznie Uczestników, do których przysługują Uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunku.
 2. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do przesłanych na Konkurs zdjęć.
 3. Z momentem przesłania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z przesłanych przez Uczestnika zdjęć – w całości lub z jakiegokolwiek ich elementu, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 30 lat, na następujących polach eksploatacji:
 4. prawo do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania, po uprzednim wprowadzeniu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych, sieci multimedialnych, zarówno w otwartym, jak i zamkniętym obiegu, oraz na stronach i portalach internetowych,
 5. prawo do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania na wirtualnych dyskach (w tzw. chmurze),
 6. nadawanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, w tym po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
 7. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
 8. nadawanie, przekazywanie, odtwarzanie, emitowanie i reemitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu i dźwięku,
 9. przystosowywanie oraz dokonywanie wszelkich innych zmian niezależenie od ich przyczyny oraz twórczego charakteru,
 10. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, sporządzania cyfrowego zapisu,
 11. rozwijanie, modyfikowanie, wielokrotne, nieograniczone w czasie dokonywanie zmian i przeróbek, w tym w warstwie i technice graficznej, technicznej i informatycznej, cyfrowej,
 12. wykorzystanie w jakiejkolwiek formie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji działalności Organizatora,
 13. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
 14. łączenia z innymi utworami lub podział na części i korzystanie z nich na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 3,
 15. udzielanie sublicencji.
 16. Uczestnik niniejszym upoważnia i udziela zgody Organizatorowi na dokonywanie bez ograniczeń ilościowych i czasowych wszelkich opracowań (w szczególności modyfikacji, przeróbek, tłumaczeń, defragmentaryzacji, opracowywania nowszych wersji) zdjęć, a także korzystanie i rozporządzanie tymi opracowaniami bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. 
 17. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania wszelkich autorskich praw osobistych do zdjęć, tj. w szczególności do decydowania o nienaruszalności treści i formy zdjęć oraz ich rzetelnego wykorzystania, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworów, decydowania o oznaczeniu utworów nazwiskiem lub pseudonimem autora albo do udostępniania ich anonimowo. Upoważnienie obejmuje uprawnienie Organizatora do przeniesienia upoważnienia do wykonywania w imieniu Uczestnika jego autorskich praw osobistych do utworów na rzecz podmiotu trzeciego w zakresie w jakim zostało ono udzielone na rzecz Organizatora. Dodatkowo Uczestnik oświadcza, iż zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do zdjęć swych autorskich praw osobistych przez okres nie krótszy niż 30 lat. 
 18. Uczestnik dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy/twórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na portalach społecznościowych Organizatora, stronie internetowej lub inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania ich jako autora lub współautora zdjęć.
 19. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora ze zdjęć w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, Uczestnik, który przesłał zdjęcia, których dotyczą roszczenia osób trzecich, zobowiązany jest to zwolnienia Organizatora z obowiązku zaspokojenia tychże roszczeń, a nadto odpowiada wobec Organizatora za poniesioną przez niego w związku z tym szkodę. Zwycięzca poza kosztami oraz odszkodowaniem związanym z roszczeniami osób trzecich dodatkowo traci prawo do uzyskania nagrody, a jeżeli została już ona wydana zwróci otrzymaną nagrodę lub jej równowartość, jeżeli zwrot w naturze nie będzie możliwy.
 20. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, w szczególności poprzez jego publikację w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych, a nadto wykorzystanie w materiałach marketingowych Organizatora.
 21. Organizator zaznacza, iż dla celów związanych z Konkursem i promocją Programu, będzie publikował zdjęcia przesłane przez Uczestników w portalach społecznościowych Organizatora i/lub na stronie internetowej Organizatora. Zdjęcia publikowane będą bez wizerunku Uczestnika (twarzy).
 22. W zamian za udzielenie licencji oraz zgód i upoważnień objętych niniejszym paragrafem Uczestnik jest uprawniony do udziału w Konkursie i walki o nagrody przewidziane w Konkursie, w związku z czym nie jest on uprawniony do dochodzenia wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Zastrzeżenia dotyczące niezgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem bądź przepisami prawa należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na piśmie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna bądź na adres mailowy konkurs@miazga.app.
 2. Zastrzeżenia należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.  
 3. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 2 i w nieodpowiedniej formie nie wywołują skutków prawnych.
 4. Zastrzeżenia rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 5. Odpowiedź w sprawie zastrzeżeń zostanie przesłana na adres korespondencyjny lub mailowy wskazany w piśmie zawierającym zastrzeżenia lub adres mailowy, z którego wysłane zostały zastrzeżenia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 7. treść zgłoszeń,
 8. brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania,
 9. w przypadku niemożliwości wydania nagrody z powodu błędnego podania przez Zwycięzcę danych koniecznych do wydania nagrody, 
 10. problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, w tym w szczególności przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia internetowego mogące mieć wpływ na spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w tym stratę lub zniszczenie treści zgłoszenia.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 9 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest usługa polegająca na umożliwieniu Uczestnikowi uczestniczenia w Konkursie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również udostępnianie niniejszego Regulaminu w sieci Internet oraz komunikacji w związku z Konkursem. Usługi te świadczone są przez Organizatora nieodpłatnie i wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.. Usługa jest świadczona nieodpłatnie, ale może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłat na rzecz dostawców usługi dostępu do Internetu.
 2. W celu skorzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 2 wymagane jest: 
 3. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, 
 4. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
 5. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 6. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
 7. włączona usługa JavaScript oraz włączenie w przeglądarce internetowej Cookies,
 8. zainstalowany system operacyjny iOS lub Android, w przypadku korzystania z usługi za pomocą urządzenia mobilnego.
 9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód, jak również możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Uczestnika w zakresie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w systemach informatycznych Organizatora.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych niniejszym Regulaminem. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdym czasie rozwiązana przez Uczestnika przez zaprzestanie korzystania z tych usług, co nie ma wpływu na obowiązywanie innych umów dotyczących Konkursu w szczególności umów licencyjnych, o których mowa w § 6.
 12. Postępowanie reklamacyjne dotyczące świadczenie usług elektronicznych uregulowane jest w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelka korespondencja związana z Konkursem będzie kierowana do Uczestnika na adres mailowy, z którego wysłane zostało przez Uczestnika zgłoszenie konkursowe.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego jak również ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia, zakończenia, albo przerwania Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Konkursu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników do chwili wprowadzenia zmian, zawieszenia lub zakończenia Konkursu.
 4. Uprawnienia nabyte przez Uczestników nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Daj czadu!”

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z udziałem w Konkursie.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz Fit Matka Wariatka w związku z udziałem w Konkursie, jest Fit Matka Wariatka sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie („Fit Matka Wariatka”), ul. Ziemowita 7, lok. 2, 43-200 Pszczyna, adres e-mail:konkurs@miazga.app.
 2. Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka przetwarza w celu umożliwienia Tobie wzięcia udziału w Konkursie, a także jego przeprowadzenia, w tym wyłonienia Zwycięzców, a w przypadku przyznania Tobie nagrody w Konkursie również w celu jej wręczenia, publikacji informacji o Zwycięzcach oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych.

W przypadku, gdy złożysz reklamację w sprawie związanej z Konkursem, Fit Matka Wariatka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na wystosowane do niej zastrzeżenia. 

 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 
 • dobrowolnie udzielona zgoda w zgłoszeniu do działu w Konkursie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z realizacją Konkursu (imię, nazwisko, adres mailowy na który zarejestrowane jest konto w Aplikacji oraz wizerunek utrwalony na zdjęciach), tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO*, 
 • w przypadku danych osobowych Zwycięzców niezbędnych do doręczenia nagrody (w zależności od zajętego miejsca zgodnie z Regulaminem: numer konta bankowego, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, PESEL lub NIP, adres mailowy) -prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest wydanie nagród Zwycięzcom, tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO, 
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organizatorze Konkursu (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych), tj. art. 6 ust 1 lit. c) RODO, 
 • w przypadku złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Konkursu działanie w prawnie uzasadnionym interesie administratora, którym jest w przypadku złożenia reklamacji – rozpatrzenie otrzymanej reklamacji oraz udzielenie na nią odpowiedzi, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w przypadku poinformowania o wynikach Konkursu – prawnie uzasadniony interes Fit Matka Wariatka, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka może ujawnić w niezbędnym zakresie podmiotom wspierającym jej działalność, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, w tym dostawcy serwera poczty elektronicznej, za pomocą której kontaktuje się z Tobą, podmiotom wspierającym ją w zakresie obsługi finansowo-księgowej i prawniczej oraz innym osobom zaangażowanym w realizację Konkursu, a także bankowi oraz organom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. W razie opublikowania informacji o Zwycięzcy na profilu Fit Matka Wariatka w serwisie Facebook i/lub Instagram, dane osobowe zostaną ujawnione także osobom odwiedzającym te profile oraz operatorowi ww. portali społecznościowych, tj. Meta Platforms Ireland Limited. W związku z publikacją danych Zwycięzcy na profilu Fit Matka Wariatka w serwisie Facebook i/lub Instagram, dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem przez Meta Platforms Ireland Limited z usług podmiotów trzecich. Operator wskazanych portali społecznościowych jest zobowiązany do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności standardowych klauzul umownych UE. W takim przypadku możesz zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń od Meta Platforms Ireland Limited.

5.   Dane osobowe będą przetwarzane przez Fit Matka Wariatka do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Fit Matka Wariatka może zachować niezbędne dane osobowe dotyczące Uczestnika w przypadku, gdy okaże się to niezbędne realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (w związku z przepisami podatkowymi i obowiązkiem przechowywania danych przez czas określony w tych przepisach), do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń, a także na potrzeby korzystania z przesłanych przez Uczestnika zdjęć (warunki licencji określa Regulamin). 

6.   Zgodnie z RODO masz prawo żądania od Fit Matka Wariatka dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje w przypadku, gdy Fit Matka Wariatka przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fit Matka Wariatka (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe w celu realizacji Konkursu Fit Matka Wariatka przetwarza na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakie Fit Matka Wariatka dokonała na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody spowoduje jednak, że Uczestnik nie będzie mógł dłużej brać udziału w Konkursie. Bez możliwości przetwarzania Twoich danych osobowych Fit Matka Wariatka nie będzie mogła dalej realizować Konkursu z Twoim udziałem.

7.   Twój udział w Konkursie jest dobrowolny i podanie danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie też ma charakter dobrowolny. Podanie tych danych jest jednak niezbędne do tego, aby Fit Matka Wariatka mogła przeprowadzić Konkurs z Twoim udziałem. Podanie danych osobowych może być obowiązkowe jedynie na potrzeby realizacji przez Fit Matka Wariatka ciążących na niej obowiązków prawnych (ewentualnych obowiązków podatkowych).

8.   Fit Matka Wariatka nie będzie poddawać Twoich danych osobowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka, prosimy o kontakt na adres korespondencyjny (ul. Ziemowita 7, lok. 2, 43-200 Pszczyna) lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@miazga.app Możesz również skontaktować się z nami w celu skorzystania z przysługujących Tobie praw wyszczególnionych powyżej.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE