REGULAMIN

SERWISU I PROGRAMU „LatoJa”

wersja obowiązująca od 22 kwietnia 2024 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia na rzecz klientów przez Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie usług polegających na udostępnieniu programu treningowego „LatoJa” oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§ 1

DEFINICJE I DANE KONTAKTOWE

Następującym pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące brzmienie:

 1. Fit Matka Wariatka – Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
 3. Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, pozwalający na korzystanie z Serwisu, w tym na realizację Programu Treningowego
 4. Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące u Usługodawcy w związku z Programem Treningowym
 5. Program Treningowy – opracowany na zlecenie Fit Matka Wariatka zestaw ćwiczeń, rozplanowany na 60 dni treningowych
 6. Prowadzenie Konta – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika 
 7. Serwis – oprogramowanie dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem https://latoja.miazga.app/ tj. usługa cyfrowa obejmująca oprogramowanie umożliwiające dostęp do treningów i innych treści cyfrowych, w tym skorzystanie z Programu Treningowego
 8. Regulamin – niniejszy regulamin
 9. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego
 10. Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich
 11. Udostępnienie Treści – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnianiu w ramach Serwisu treści cyfrowych w szczególności takich jak filmy z ćwiczeniami w ramach Programu Treningowego, filmy wprowadzające, kalkulator zapotrzebowania energetycznego
 12. Umowa licencji – umowa licencji, na podstawie której Użytkownik ma niewyłączne prawo do korzystania z Serwisu w zakresie koniecznym do realizowania treningów udostępnionych w Serwisie oraz innych udostępnionych treści cyfrowych, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie określonym w Regulaminie
 13. Umowy o świadczenie usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Udostępnienia Treści, Prowadzenia Konta) zawarte na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą
 14. Usługi Nieodpłatne – usługi o charakterze nieodpłatnym świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w związku z Udostępnieniem Treści, tj. Prowadzenie Konta 
 15. Usługodawca – Fit Matka Wariatka
 16. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, tj. osoba na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną i której są dostarczane przez Fit Matka Wariatka usługi cyfrowe oraz treści cyfrowe oraz będąca licencjobiorcą, na zasadach określonych w Regulaminie; Użytkownikiem może być wyłącznie Konsument, nie jest możliwym korzystanie z Serwisu dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

DANE KONTAKTOWE FIT MATKA WARIATKA:

 • strona www: www.fitmatkawariatka.pl oraz www.miazga.app
 • numer telefonu:  +48 883 221 300

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Fit Matka Wariatka w ramach Serwisu udostępnia Użytkownikowi odpłatnie materiały składające się na Program Treningowym oraz materiały dodatkowe takie jak filmy wprowadzające oraz kalkulator zapotrzebowania energetycznego.
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie Konsument. Wyłącza się możliwość zawierania Umowy o świadczenie usług dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Z Programu Treningowego korzystać mogą wyłącznie osoby:
 4. pełnoletnie, które nie są ubezwłasnowolnione całkowicie,
 5. u których nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do wykonywania ćwiczeń udostępnianych w ramach Programu Treningowego.
 6. Użytkownik musi aktywować Program Treningowy w terminie 1 roku od wykupienia dostępu do Serwisu. Aktywacja następuje poprzez kliknięcie przycisku AKTYWUJ widocznego po zalogowaniu się do Serwisu. Od momentu aktywacji rozpoczyna się 60-dniowy okres dostępu do Programu Treningowego, a Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich materiałów składających się na Program Treningowy. Po upływie powyższego 60-dniowego okresu Użytkownik traci dostęp do wszelkich materiałów dostępnych w Serwisie, w tym składających się na Program Treningowy, a jego Konto Użytkownika jest automatycznie wygaszane i nie będzie już możliwym zalogowanie się do Serwisu. W razie braku aktywowania Programu Treningowego we wskazanym wyżej terminie, aktywacja Programu Treningowego nie będzie już możliwa, a Użytkownik niezwłocznie utraci dostęp do wszelkich materiałów dostępnych w Serwisie, w tym składających się na Program Treningowy, a jego Konto Użytkownika zostanie automatycznie wygaszone i nie będzie już możliwości zalogowania się do Serwisu.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.
 8. Rezultaty realizacji Programu Treningowego zależą od wielu czynników, w tym prawidłowego wykonywania ćwiczeń, stanu zdrowia Użytkownika, właściwości jego organizmu, sposobu odżywiania czy stylu życia.  Fit Matka Wariatka nie może udzielić gwarancji osiągnięcia przez Użytkownika zamierzonych rezultatów.
 9. Fit Matka Wariatka nie świadczy usług medycznych, psychologicznych, terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, dietetycznych ani nie udziela konsultacji w tym zakresie, w szczególności w kwestiach dotyczących realizacji przez danego Użytkownika Programu Treningowego czy wykonywania poszczególnych ćwiczeń. 
 10. Użytkownik podejmuje się realizacji Programu Treningowego i wykonywania poszczególnych ćwiczeń na własne ryzyko. W razie wątpliwości Użytkownika w tym zakresie koniecznym jest skonsultowanie się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Fit Matka Wariatka rekomenduje przed rozpoczęciem korzystania z treści cyfrowych udostępnionych w Serwisie skonsultowanie się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność realizowania Programu Treningowego, wykonywania poszczególnych ćwiczeń przez konkretnego Użytkownika. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, kontuzji lub innych dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać dalszej realizacji Programu i wykonywania poszczególnych ćwiczeń i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
 11. Program Treningowy nie jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych, dzieci i młodzieży oraz osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe. 

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU I ZAGROŻENIA

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 2. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, 
 3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
 4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 5. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
 6. włączona usługa JavaScript.
 • Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jej funkcjonowania, sposobu jej wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 • Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 • Fit Matka Wariatka może wprowadzić do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik dodatkowe oprogramowanie lub dane, które nie są składnikiem usług świadczonych przez Fit Matka Wariatka, w szczególności może stosować inne niż bezwzględnie konieczne pliki cookies lub podobne technologie, jeżeli Użytkownik uprzednio wyrazi na to zgodę w sposób opisany w Polityce prywatności.
 • Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
 • Dostęp do Serwisu jest zabezpieczony hasłem. Zamknięcie przeglądarki, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Serwisu. 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY, OKRES JEJ OBOWIĄZYWANIA, CENA I PŁATNOŚCI

 1. Poprzez wykupienie dostępu do Serwisu zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Fit Matka Wariatka umowa o Udostępnienie Treści.
 2. Wraz z umową o Udostępnienie Treści zawierana jest Umowa licencji na warunkach opisanych w ust. 3, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z materiałów udostępnionych w Serwisie, które to materiały objęte są ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 3. Przedmiotem Umowy licencji jest przyznanie Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z Serwisu w zakresie koniecznym do korzystania z Programu Treningowego oraz z materiałów udostępnionych w ramach Serwisu, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, polegającego na przechowywaniu, odtwarzaniu, używaniu i wyświetlaniu kopii Serwisu oraz zamieszczonych w niej materiałów składających się na Program Treningowy oraz uzyskiwaniu do nich dostępu na urządzeniu mobilnym i stacjonarnym.
 • W celu zawarcia umowy o Udostępnienie Treści, koniecznym jest zarejestrowanie Konta Użytkownika oraz wykupienie dostępu do Serwisu, postępując zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami na stronie  https://latoja.miazga.app/. Przed wykupieniem dostępu do Serwisu, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy o Udostępnienie Treści oraz Umowy licencji, a co za tym idzie korzystania z Programu Treningowego. 
 • Umowy o Udostępnienie Treści oraz Umowa licencji zawierane są pomiędzy Fit Matka Wariatka a Użytkownikiem z momentem uiszczenia opłaty za dostęp do Serwisu.
 • Wykaz aktualnie dostępnych metod płatności dostępny jest na ekranie wykupu dostępu do Serwisu.
 • Za dostęp do Serwisu pobierana jest z góry jednorazowa opłata w wysokości wskazanej na ekranie wykupu dostępu do Planu Treningowego.
 • Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z  korzystaniem z Serwisu, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne. Użytkownik odpowiada za uiszczanie powyższych opłat.  
 • Umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowa licencji zawarte są na czas określony liczony od dnia wykupienia dostępu do Serwisu do upływu 60 dni od dnia aktywowania Programu Treningowego zgodnie z § 2 ust. 4. W razie braku aktywowania Programu Treningowego w przewidzianym terminie, umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowa licencji rozwiązują się z upływem 1 roku od dnia wykupienia dostępu do Serwisu.   

§ 5

USŁUGA PROWADZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA 

 1. W związku z rejestracją Konta Użytkownika w Serwisie na potrzeby wykupienia dostępu do Serwisu, w tym  korzystania z Programu Treningowego, na rzecz Użytkownika świadczone będą nieodpłatne usługi Prowadzenia Konta. 
 2. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych zawarta jest pomiędzy Fit Matka Wariatka a Użytkownikiem z momentem rejestracji Konta Użytkownika.
 4. Usługa Prowadzenie Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji Konta Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa Prowadzenie Konta polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi dostęp do treści cyfrowych udostępnionych w Serwisie. 
 5. Korzystanie z Usług Nieodpłatnych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla korzystania z Serwisu.
 6. Umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych zawarta jest na czas określony liczony od dnia wykupienia dostępu do Serwisu do upływu 60 dni od dnia aktywowania Programu Treningowego zgodnie z § 2 ust. 4. W razie braku aktywowania Programu Treningowego w przewidzianym terminie, Umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych rozwiązuje się z upływem 1 roku od dnia wykupienia dostępu do Serwisu
 7. Użytkownik może zgłosić Fit Matka Wariatka żądanie usunięcia Konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia na jego rzecz Usług Nieodpłatnych (tj. dokonać wypowiedzenia umów) w każdym czasie. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Z uwagi na brak możliwości korzystania z Serwisu bez świadczenia na rzecz Użytkownika Usług Nieodpłatnych, zgłoszenie powyższego żądania jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowa licencji, co  skutkować będzie brakiem możliwości kontynuacji korzystania z Serwisu, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Systemu Teleinformatycznego Usługodawcy lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres mailowy, na który zostało zarejestrowane Konto Użytkownika.

§ 6 

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG NIEODPŁATNYCH, ZAGROŻENIA

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Nieodpłatnych są następujące:
 2. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, 
 3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
 4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 5. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
 6. włączona usługa JavaScript.
 7. Fit Matka Wariatka może wprowadzić do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik dodatkowe oprogramowanie lub dane, które nie są składnikiem usług świadczonych przez Fit Matka Wariatka, w szczególności może stosować inne niż bezwzględnie konieczne pliki cookies lub podobne technologie, jeżeli Użytkownik uprzednio wyrazi na to zgodę w sposób opisany w Polityce prywatności.
 8. Fit Matka Wariatka nie jest zobowiązana do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do Systemów Teleinformatycznych Fit Matka Wariatka (Serwisu). W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Fit Matka Wariatka może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Użytkownika do świadczonych usług. W takim przypadku Fit Matka Wariatka nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
 9. Fit Matka Wariatka zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług.
 10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, Fit Matka Wariatka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.
 11. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania Systemu Informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem Systemu Informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 12. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania Systemu Informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Fit Matka Wariatka oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Fit Matka Wariatka.

§ 7

REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja Konta Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu, usług Udostępnienia Treści i Usług Nieodpłatnych.
 2. Procedura rejestracji Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem  https://latoja.miazga.app/ w tym podania adresu mailowego Użytkownika oraz hasła. W toku rejestracji wymagane jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez kliknięcie w checkbox widoczny w trakcie rejestracji.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Fit Matka Wariatka tworzy Konto Użytkownika i z tym momentem rejestracja zostaje zakończona.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

 1. Użytkownik jako Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartych na odległość Umów o świadczenie usług oraz powiązanej z nią Umowy licencji, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tych umów. Odstąpienie od umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści obejmuje automatycznie Umowę licencji (i na odwrót). Odstąpienie od umowy dotyczącej Usług Nieodpłatnych, obejmuje wszystkie Umowy o świadczenie usług oraz Umowę licencji.
 2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Użytkownik otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, Fit Matka Wariatka dokona zwrotu płatności na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Serwis jako usługa cyfrowa lub udostępnione w niej treści cyfrowe są niezgodne z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 5. Użytkownik ma obowiązek współpracy z Fit Matka Wariatka, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Użytkownika.
 6. Fit Matka Wariatka może odmówić doprowadzenia Serwisu jako usługi cyfrowej lub dostarczanych w Serwisie treści cyfrowych do zgodności z umową, jeżeli ich doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Fit Matka Wariatka.
 7. Fit Matka Wariatka doprowadza Serwis oraz dostarczane w niej treści cyfrowe do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych do zgodności z umową ponosi Fit Matka Wariatka.
 8. Jeżeli Serwis lub dostarczane w niej treści cyfrowe są niezgodne z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 9. doprowadzenie do zgodności Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 6 powyżej;
 10. Fit Matka Wariatka nie doprowadziła Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych do zgodności z umową zgodnie z ust. 7 powyżej;
 11. brak zgodności Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych z umową występuje nadal, mimo że Fit Matka Wariatka próbowała doprowadzić Serwisu lub dostarczane w niej treści cyfrowe do zgodności z umową;
 12. brak zgodności Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 4 powyżej;
 13. z oświadczenia Fit Matka Wariatka lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 14. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli Serwis lub zawarte w niej treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych z umową jest nieistotny. 
 15. Fit Matka Wariatka nie jest uprawniona do żądania zapłaty za czas, w którym Serwis lub dostarczane w niej treści cyfrowe były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Użytkownik z nich faktycznie korzystał.
 16. Fit Matka Wariatka jest zobowiązana do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 17. Fit Matka Wariatka dokona zwrotu Użytkownikowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny w związku z niezgodnością towaru lub usługi cyfrowej z umową, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 18. Fit Matka Wariatka dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści i Umowy licencji oraz Usług Nieodpłatnych Użytkownik składa Fit Matka Wariatka oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub mailowo na adres: latoja@latoja.miazga.app.
 20. Składając oświadczenie Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 1. Fit Matka Wariatka dokłada wszelkich starań by Serwis działał bez zakłóceń i by Użytkownik mógł w pełni korzystać ze wszelkich jego funkcjonalności oraz w celu prawidłowego realizowania Umów o świadczenie usług.Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia usług zgodnie z zawartymi umowami, a co za tym idzie Fit Matka Wariatka ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w ramach Serwisu, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową Użytkownik korzystał z Serwisu.
 2. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w czasie wskazanym w ust. 1, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Domniemanie określone w ust. 2 powyżej nie ma zastosowania, jeżeli:
  1. Środowisko Cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których mowa w § 3 oraz w § 6 Regulaminu;
  1. Użytkownik nie wykonuje obowiązku współpracy wskazanego w § 8 ust. 5.
 4. Użytkownik może wnieść reklamację:
 5. na piśmie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub
 6. mailowo na adres: latoja@latoja.miazga.app.
 7. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), adres mailowy, na który zarejestrowane zostało Konto Użytkownika, datę wykupienia dostępu do Serwisu, określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Użytkownik domaga się w związku ze złożeniem reklamacji.
 8. Fit Matka Wariatka niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 9. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 10. Jeżeli Fit Matka Wariatka nie uzna reklamacji Użytkownika, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Użytkownik może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Fit Matka Wariatka jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl
 11. Użytkownik może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem  platformy:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

Serwis oraz treści cyfrowe udostępniane w jej ramach podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez Użytkownika w sposób sprzeczny z warunkami licencji, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3.

§ 11

DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Fit Matka Wariatka zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 12

ZMIANY W SERWISIE I TREŚCIACH CYFROWYCH

 1. Fit Matka Wariatka może dokonać zmiany usługi cyfrowej w postaci Serwisu, jak również dostarczanych za jej pośrednictwem treści cyfrowych, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności z umową treści lub usługi cyfrowej, w przypadku konieczności dostosowania usługi cyfrowej lub treści cyfrowych do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydanego względem Fit Matka Wariatka prawomocnego orzeczenia lub decyzji lub konieczności dostosowania usługi cyfrowej lub treści cyfrowych do zmian technologicznych, w tym niezbędnych do zapewnienia ich kompatybilności lub interoperacyjności.
  1. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
   1. Fit Matka Wariatka poinformuje Użytkownika o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 1 poprzez komunikat w Serwisie.
   1. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Fit Matka Wariatka poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem w formie wiadomości e-mail o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz o prawie, o którym mowa w ust. 5 lub 6 poniżej.
   1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. 
   1. Uprawnienie wskazane w ust. 4 nie ma zastosowania, jeżeli Fit Matka Wariatka zapewni Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie https://latoja.miazga.app/ w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności:
 4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 5. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 7. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 8. Fit Matka Wariatka uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
 9. zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
 10. zmiany w funkcjonowaniu Serwisu,
 11. sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek. 
 12. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. 
 • Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy  o świadczenie usług oraz Umowy licencji ze skutkiem natychmiastowym.
 • Do Umów o świadczenie usług oraz Umów licencji zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fit Matka Wariatka sp. z o.o.

ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna

adres mailowy: latoja@latoja.miazga.app

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ___________* oraz umowy licencji:

data wykupienia dostępu do Serwisu:  _______________, adres mailowy, na który zarejestrowane jest Konto Użytkownika: _________________________ .

[Imię i nazwisko/adres] 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:

………………………………………………………………………………………………………………

                                                                            ……………………………………………………

                                                                            [Data] [Podpis]

*proszę podać, której umowy odstąpienie dotyczy, jeżeli informacja ta nie zostanie wskazana, zostanie przyjęte iż dotyczy ono wszystkich umów objętych Regulaminem

REGULAMIN

SERWISU I PROGRAMU „LatoJa”

wersja obowiązująca od 22 kwietnia 2024 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia na rzecz klientów przez Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie usług polegających na udostępnieniu programu treningowego „LatoJa” oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§ 1

DEFINICJE I DANE KONTAKTOWE

Następującym pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące brzmienie:

 1. Fit Matka Wariatka – Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
 3. Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, pozwalający na korzystanie z Serwisu, w tym na realizację Programu Treningowego
 4. Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące u Usługodawcy w związku z Programem Treningowym
 5. Program Treningowy – opracowany na zlecenie Fit Matka Wariatka zestaw ćwiczeń, rozplanowany na 60 dni treningowych
 6. Prowadzenie Konta – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika 
 7. Serwis – oprogramowanie dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem https://latoja.miazga.app/ tj. usługa cyfrowa obejmująca oprogramowanie umożliwiające dostęp do treningów i innych treści cyfrowych, w tym skorzystanie z Programu Treningowego
 8. Regulamin – niniejszy regulamin
 9. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego
 10. Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich
 11. Udostępnienie Treści – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnianiu w ramach Serwisu treści cyfrowych w szczególności takich jak filmy z ćwiczeniami w ramach Programu Treningowego, filmy wprowadzające, kalkulator zapotrzebowania energetycznego
 12. Umowa licencji – umowa licencji, na podstawie której Użytkownik ma niewyłączne prawo do korzystania z Serwisu w zakresie koniecznym do realizowania treningów udostępnionych w Serwisie oraz innych udostępnionych treści cyfrowych, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie określonym w Regulaminie
 13. Umowy o świadczenie usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Udostępnienia Treści, Prowadzenia Konta) zawarte na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą
 14. Usługi Nieodpłatne – usługi o charakterze nieodpłatnym świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w związku z Udostępnieniem Treści, tj. Prowadzenie Konta 
 15. Usługodawca – Fit Matka Wariatka
 16. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, tj. osoba na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną i której są dostarczane przez Fit Matka Wariatka usługi cyfrowe oraz treści cyfrowe oraz będąca licencjobiorcą, na zasadach określonych w Regulaminie; Użytkownikiem może być wyłącznie Konsument, nie jest możliwym korzystanie z Serwisu dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

DANE KONTAKTOWE FIT MATKA WARIATKA:

 • strona www: www.fitmatkawariatka.pl oraz www.miazga.app
 • numer telefonu:  +48 883 221 300

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Fit Matka Wariatka w ramach Serwisu udostępnia Użytkownikowi odpłatnie materiały składające się na Program Treningowym oraz materiały dodatkowe takie jak filmy wprowadzające oraz kalkulator zapotrzebowania energetycznego.
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie Konsument. Wyłącza się możliwość zawierania Umowy o świadczenie usług dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Z Programu Treningowego korzystać mogą wyłącznie osoby:
 4. pełnoletnie, które nie są ubezwłasnowolnione całkowicie,
 5. u których nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do wykonywania ćwiczeń udostępnianych w ramach Programu Treningowego.
 6. Użytkownik musi aktywować Program Treningowy w terminie 1 roku od wykupienia dostępu do Serwisu. Aktywacja następuje poprzez kliknięcie przycisku AKTYWUJ widocznego po zalogowaniu się do Serwisu. Od momentu aktywacji rozpoczyna się 60-dniowy okres dostępu do Programu Treningowego, a Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich materiałów składających się na Program Treningowy. Po upływie powyższego 60-dniowego okresu Użytkownik traci dostęp do wszelkich materiałów dostępnych w Serwisie, w tym składających się na Program Treningowy, a jego Konto Użytkownika jest automatycznie wygaszane i nie będzie już możliwym zalogowanie się do Serwisu. W razie braku aktywowania Programu Treningowego we wskazanym wyżej terminie, aktywacja Programu Treningowego nie będzie już możliwa, a Użytkownik niezwłocznie utraci dostęp do wszelkich materiałów dostępnych w Serwisie, w tym składających się na Program Treningowy, a jego Konto Użytkownika zostanie automatycznie wygaszone i nie będzie już możliwości zalogowania się do Serwisu.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.
 8. Rezultaty realizacji Programu Treningowego zależą od wielu czynników, w tym prawidłowego wykonywania ćwiczeń, stanu zdrowia Użytkownika, właściwości jego organizmu, sposobu odżywiania czy stylu życia.  Fit Matka Wariatka nie może udzielić gwarancji osiągnięcia przez Użytkownika zamierzonych rezultatów.
 9. Fit Matka Wariatka nie świadczy usług medycznych, psychologicznych, terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, dietetycznych ani nie udziela konsultacji w tym zakresie, w szczególności w kwestiach dotyczących realizacji przez danego Użytkownika Programu Treningowego czy wykonywania poszczególnych ćwiczeń. 
 10. Użytkownik podejmuje się realizacji Programu Treningowego i wykonywania poszczególnych ćwiczeń na własne ryzyko. W razie wątpliwości Użytkownika w tym zakresie koniecznym jest skonsultowanie się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Fit Matka Wariatka rekomenduje przed rozpoczęciem korzystania z treści cyfrowych udostępnionych w Serwisie skonsultowanie się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność realizowania Programu Treningowego, wykonywania poszczególnych ćwiczeń przez konkretnego Użytkownika. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, kontuzji lub innych dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać dalszej realizacji Programu i wykonywania poszczególnych ćwiczeń i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
 11. Program Treningowy nie jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych, dzieci i młodzieży oraz osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe. 

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU I ZAGROŻENIA

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 2. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, 
 3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
 4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 5. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
 6. włączona usługa JavaScript.
 • Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jej funkcjonowania, sposobu jej wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 • Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 • Fit Matka Wariatka może wprowadzić do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik dodatkowe oprogramowanie lub dane, które nie są składnikiem usług świadczonych przez Fit Matka Wariatka, w szczególności może stosować inne niż bezwzględnie konieczne pliki cookies lub podobne technologie, jeżeli Użytkownik uprzednio wyrazi na to zgodę w sposób opisany w Polityce prywatności.
 • Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
 • Dostęp do Serwisu jest zabezpieczony hasłem. Zamknięcie przeglądarki, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Serwisu. 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY, OKRES JEJ OBOWIĄZYWANIA, CENA I PŁATNOŚCI

 1. Poprzez wykupienie dostępu do Serwisu zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem a Fit Matka Wariatka umowa o Udostępnienie Treści.
 2. Wraz z umową o Udostępnienie Treści zawierana jest Umowa licencji na warunkach opisanych w ust. 3, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z materiałów udostępnionych w Serwisie, które to materiały objęte są ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 3. Przedmiotem Umowy licencji jest przyznanie Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z Serwisu w zakresie koniecznym do korzystania z Programu Treningowego oraz z materiałów udostępnionych w ramach Serwisu, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, polegającego na przechowywaniu, odtwarzaniu, używaniu i wyświetlaniu kopii Serwisu oraz zamieszczonych w niej materiałów składających się na Program Treningowy oraz uzyskiwaniu do nich dostępu na urządzeniu mobilnym i stacjonarnym.
 • W celu zawarcia umowy o Udostępnienie Treści, koniecznym jest zarejestrowanie Konta Użytkownika oraz wykupienie dostępu do Serwisu, postępując zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami na stronie  https://latoja.miazga.app/. Przed wykupieniem dostępu do Serwisu, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy o Udostępnienie Treści oraz Umowy licencji, a co za tym idzie korzystania z Programu Treningowego. 
 • Umowy o Udostępnienie Treści oraz Umowa licencji zawierane są pomiędzy Fit Matka Wariatka a Użytkownikiem z momentem uiszczenia opłaty za dostęp do Serwisu.
 • Wykaz aktualnie dostępnych metod płatności dostępny jest na ekranie wykupu dostępu do Serwisu.
 • Za dostęp do Serwisu pobierana jest z góry jednorazowa opłata w wysokości wskazanej na ekranie wykupu dostępu do Planu Treningowego.
 • Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z  korzystaniem z Serwisu, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne. Użytkownik odpowiada za uiszczanie powyższych opłat.  
 • Umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowa licencji zawarte są na czas określony liczony od dnia wykupienia dostępu do Serwisu do upływu 60 dni od dnia aktywowania Programu Treningowego zgodnie z § 2 ust. 4. W razie braku aktywowania Programu Treningowego w przewidzianym terminie, umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowa licencji rozwiązują się z upływem 1 roku od dnia wykupienia dostępu do Serwisu.   

§ 5

USŁUGA PROWADZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA 

 1. W związku z rejestracją Konta Użytkownika w Serwisie na potrzeby wykupienia dostępu do Serwisu, w tym  korzystania z Programu Treningowego, na rzecz Użytkownika świadczone będą nieodpłatne usługi Prowadzenia Konta. 
 2. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych zawarta jest pomiędzy Fit Matka Wariatka a Użytkownikiem z momentem rejestracji Konta Użytkownika.
 4. Usługa Prowadzenie Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji Konta Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa Prowadzenie Konta polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi dostęp do treści cyfrowych udostępnionych w Serwisie. 
 5. Korzystanie z Usług Nieodpłatnych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla korzystania z Serwisu.
 6. Umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych zawarta jest na czas określony liczony od dnia wykupienia dostępu do Serwisu do upływu 60 dni od dnia aktywowania Programu Treningowego zgodnie z § 2 ust. 4. W razie braku aktywowania Programu Treningowego w przewidzianym terminie, Umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych rozwiązuje się z upływem 1 roku od dnia wykupienia dostępu do Serwisu
 7. Użytkownik może zgłosić Fit Matka Wariatka żądanie usunięcia Konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia na jego rzecz Usług Nieodpłatnych (tj. dokonać wypowiedzenia umów) w każdym czasie. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Z uwagi na brak możliwości korzystania z Serwisu bez świadczenia na rzecz Użytkownika Usług Nieodpłatnych, zgłoszenie powyższego żądania jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowa licencji, co  skutkować będzie brakiem możliwości kontynuacji korzystania z Serwisu, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Systemu Teleinformatycznego Usługodawcy lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres mailowy, na który zostało zarejestrowane Konto Użytkownika.

§ 6 

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG NIEODPŁATNYCH, ZAGROŻENIA

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Nieodpłatnych są następujące:
 2. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, 
 3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
 4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 5. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
 6. włączona usługa JavaScript.
 7. Fit Matka Wariatka może wprowadzić do Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik dodatkowe oprogramowanie lub dane, które nie są składnikiem usług świadczonych przez Fit Matka Wariatka, w szczególności może stosować inne niż bezwzględnie konieczne pliki cookies lub podobne technologie, jeżeli Użytkownik uprzednio wyrazi na to zgodę w sposób opisany w Polityce prywatności.
 8. Fit Matka Wariatka nie jest zobowiązana do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do Systemów Teleinformatycznych Fit Matka Wariatka (Serwisu). W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Fit Matka Wariatka może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Użytkownika do świadczonych usług. W takim przypadku Fit Matka Wariatka nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
 9. Fit Matka Wariatka zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług.
 10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, Fit Matka Wariatka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.
 11. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania Systemu Informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem Systemu Informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 12. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania Systemu Informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Fit Matka Wariatka oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Fit Matka Wariatka.

§ 7

REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja Konta Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu, usług Udostępnienia Treści i Usług Nieodpłatnych.
 2. Procedura rejestracji Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem  https://latoja.miazga.app/ w tym podania adresu mailowego Użytkownika oraz hasła. W toku rejestracji wymagane jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez kliknięcie w checkbox widoczny w trakcie rejestracji.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Fit Matka Wariatka tworzy Konto Użytkownika i z tym momentem rejestracja zostaje zakończona.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

 1. Użytkownik jako Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartych na odległość Umów o świadczenie usług oraz powiązanej z nią Umowy licencji, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tych umów. Odstąpienie od umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści obejmuje automatycznie Umowę licencji (i na odwrót). Odstąpienie od umowy dotyczącej Usług Nieodpłatnych, obejmuje wszystkie Umowy o świadczenie usług oraz Umowę licencji.
 2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Użytkownik otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, Fit Matka Wariatka dokona zwrotu płatności na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Serwis jako usługa cyfrowa lub udostępnione w niej treści cyfrowe są niezgodne z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 5. Użytkownik ma obowiązek współpracy z Fit Matka Wariatka, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Użytkownika.
 6. Fit Matka Wariatka może odmówić doprowadzenia Serwisu jako usługi cyfrowej lub dostarczanych w Serwisie treści cyfrowych do zgodności z umową, jeżeli ich doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Fit Matka Wariatka.
 7. Fit Matka Wariatka doprowadza Serwis oraz dostarczane w niej treści cyfrowe do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych do zgodności z umową ponosi Fit Matka Wariatka.
 8. Jeżeli Serwis lub dostarczane w niej treści cyfrowe są niezgodne z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 9. doprowadzenie do zgodności Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 6 powyżej;
 10. Fit Matka Wariatka nie doprowadziła Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych do zgodności z umową zgodnie z ust. 7 powyżej;
 11. brak zgodności Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych z umową występuje nadal, mimo że Fit Matka Wariatka próbowała doprowadzić Serwisu lub dostarczane w niej treści cyfrowe do zgodności z umową;
 12. brak zgodności Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 4 powyżej;
 13. z oświadczenia Fit Matka Wariatka lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 14. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli Serwis lub zawarte w niej treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Serwisu lub dostarczanych w niej treści cyfrowych z umową jest nieistotny. 
 15. Fit Matka Wariatka nie jest uprawniona do żądania zapłaty za czas, w którym Serwis lub dostarczane w niej treści cyfrowe były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Użytkownik z nich faktycznie korzystał.
 16. Fit Matka Wariatka jest zobowiązana do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 17. Fit Matka Wariatka dokona zwrotu Użytkownikowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny w związku z niezgodnością towaru lub usługi cyfrowej z umową, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 18. Fit Matka Wariatka dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści i Umowy licencji oraz Usług Nieodpłatnych Użytkownik składa Fit Matka Wariatka oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub mailowo na adres: latoja@latoja.miazga.app.
 20. Składając oświadczenie Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 1. Fit Matka Wariatka dokłada wszelkich starań by Serwis działał bez zakłóceń i by Użytkownik mógł w pełni korzystać ze wszelkich jego funkcjonalności oraz w celu prawidłowego realizowania Umów o świadczenie usług.Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia usług zgodnie z zawartymi umowami, a co za tym idzie Fit Matka Wariatka ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w ramach Serwisu, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową Użytkownik korzystał z Serwisu.
 2. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w czasie wskazanym w ust. 1, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Domniemanie określone w ust. 2 powyżej nie ma zastosowania, jeżeli:
  1. Środowisko Cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których mowa w § 3 oraz w § 6 Regulaminu;
  1. Użytkownik nie wykonuje obowiązku współpracy wskazanego w § 8 ust. 5.
 4. Użytkownik może wnieść reklamację:
 5. na piśmie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub
 6. mailowo na adres: latoja@latoja.miazga.app.
 7. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), adres mailowy, na który zarejestrowane zostało Konto Użytkownika, datę wykupienia dostępu do Serwisu, określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Użytkownik domaga się w związku ze złożeniem reklamacji.
 8. Fit Matka Wariatka niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 9. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 10. Jeżeli Fit Matka Wariatka nie uzna reklamacji Użytkownika, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Użytkownik może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Fit Matka Wariatka jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl
 11. Użytkownik może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem  platformy:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

§ 10

PRAWA AUTORSKIE

Serwis oraz treści cyfrowe udostępniane w jej ramach podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez Użytkownika w sposób sprzeczny z warunkami licencji, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3.

§ 11

DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Fit Matka Wariatka zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 12

ZMIANY W SERWISIE I TREŚCIACH CYFROWYCH

 1. Fit Matka Wariatka może dokonać zmiany usługi cyfrowej w postaci Serwisu, jak również dostarczanych za jej pośrednictwem treści cyfrowych, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności z umową treści lub usługi cyfrowej, w przypadku konieczności dostosowania usługi cyfrowej lub treści cyfrowych do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydanego względem Fit Matka Wariatka prawomocnego orzeczenia lub decyzji lub konieczności dostosowania usługi cyfrowej lub treści cyfrowych do zmian technologicznych, w tym niezbędnych do zapewnienia ich kompatybilności lub interoperacyjności.
  1. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
   1. Fit Matka Wariatka poinformuje Użytkownika o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 1 poprzez komunikat w Serwisie.
   1. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Fit Matka Wariatka poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem w formie wiadomości e-mail o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz o prawie, o którym mowa w ust. 5 lub 6 poniżej.
   1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. 
   1. Uprawnienie wskazane w ust. 4 nie ma zastosowania, jeżeli Fit Matka Wariatka zapewni Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie https://latoja.miazga.app/ w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności:
 4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 5. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 7. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 8. Fit Matka Wariatka uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
 9. zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
 10. zmiany w funkcjonowaniu Serwisu,
 11. sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek. 
 12. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. 
 • Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy  o świadczenie usług oraz Umowy licencji ze skutkiem natychmiastowym.
 • Do Umów o świadczenie usług oraz Umów licencji zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fit Matka Wariatka sp. z o.o.

ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna

adres mailowy: latoja@latoja.miazga.app

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ___________* oraz umowy licencji:

data wykupienia dostępu do Serwisu:  _______________, adres mailowy, na który zarejestrowane jest Konto Użytkownika: _________________________ .

[Imię i nazwisko/adres] 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:

………………………………………………………………………………………………………………

                                                                            ……………………………………………………

                                                                            [Data] [Podpis]

*proszę podać, której umowy odstąpienie dotyczy, jeżeli informacja ta nie zostanie wskazana, zostanie przyjęte iż dotyczy ono wszystkich umów objętych Regulaminem