obowiązujący od 15.10.2020 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z aplikacji  MIAZGA by FIT MATKA WARIATKA oraz określa zasady i warunki świadczenia na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§ 1
DEFINICJE I DANE KONTAKTOWE

 1. Abonament – opłata za dostęp do Aplikacji na okres jednego (1) lub trzech (3) miesięcy
 2. Aplikacja – aplikacja pod nazwą MIAZGA by Fit Matka Wariatka, tj. oprogramowanie umożliwiające dostęp do treningów i innych treści powiązanych z treningiem i zdrowym trybem życia, udostępnianych przez Fit Matka Wariatka
 3. Aplikacja Mobilna – Aplikacja działająca na urządzeniach mobilnych
 4. Aplikacja Webowa – Aplikacja dostępna pod domeną www.fitmatkawariatka.com
 5. Fit Matka Wariatka – Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
 7. Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, pozwalający na korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika
 8. Newsletter – informacja w formie e-mail wysyłana przez Fit Matka Wariatka w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, zawierająca informacje handlowe Fit Matka Wariatka, w szczególności dotyczące oferty Fit Matka Wariatka, Aplikacji, nowości, promocji, konkursów
 9. Okres Rozliczeniowy – okres Abonamentu wybrany przez Użytkownika wynoszący jeden (1) lub trzy (3) miesiące; w przypadku Aplikacji Mobilnej Okres Rozliczeniowy jest równy okresowi subskrypcji Aplikacji w sklepie Google Play lub App Store
 10. Plan Treningowy – opracowane przez Fit Matka Wariatka zestawy ćwiczeń na każdy dzień, z ewentualnymi dniami odpoczynku, zakładające przechodzenie do kolejnych poziomów trudności i intensywności ćwiczeń
 11. Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące u Usługodawcy
 12. Prowadzenie Konta – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika
 13. Przechowywanie Danych – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na przechowywaniu danych Użytkownika wprowadzonych do Aplikacji na serwerach dedykowanych Usługodawcy
 14. Regulamin – niniejszy regulamin
 15. Strona Internetowa – www.fitmatkawariatka.pl
 16. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego
 17. Udostępnienie Treści – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnianiu w Aplikacji treści cyfrowych takich jak Plany Treningowe, filmy instruktażowe do ćwiczeń, treningi i inne materiały wideo oraz w formacie pdf, przykładowe jadłospisy oraz transmisje live
 18. Umowa licencji – umowa licencji, na podstawie której Użytkownik ma niewyłączne prawo do korzystania z Aplikacji oraz udostępnionych w niej materiałów, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie określonym w Regulaminie
 19. Umowy o świadczenie usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Udostępnienia Treści, Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych) zawarte na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą
 20. Usługi Nieodpłatne – usługi o charakterze nieodpłatnym świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w związku z Udostępnieniem Treści, tj. Prowadzenie Konta oraz Przechowywanie Danych
 21. Usługodawca – Fit Matka Wariatka
 22. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji, tj. osoba na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną oraz będąca licencjobiorcą, na zasadach określonych w Regulaminie

DANE KONTAKTOWE FIT MATKA WARIATKA:

 • adres siedziby i adres korespondencyjny: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna
 • adres e-mail: miazga@fitmatkawariatka.pl
 • strona www: fitmatkawariatka.pl

§ 2
PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Fit Matka Wariatka poprzez Aplikację udostępnia Użytkownikowi materiały takie jak Plan Treningowy, filmy instruktażowe do ćwiczeń, filmy z treningami innymi niż udostępniane w ramach realizacji Planu Treningowego i inne materiały filmowe oraz w formacie pdf, a także transmisje live.
 2. Materiały w ramach Planu Treningowego (materiały wideo z zestawem ćwiczeń na dany dzień) udostępniane są w Aplikacji danemu Użytkownikowi stopniowo – warunkiem udostępnienia zestawu ćwiczeń na kolejny dzień jest odtworzenie (bez przewijania) 90 % filmu zawierającego trening na dany dzień. Udostępnione już zestawy ćwiczeń są dostępne dla Użytkownika przez cały okres trwania umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści.
 3. Plan Treningowy podzielony jest na etapy.
 4. Użytkownik może rozpocząć Plan Treningowy (tj. realizować pierwszy etap) według swojego wyboru na jednym z 3 poziomów trudności – „Maluchy”, „Młodszaki” lub „Średniaki”. Warunkiem przejścia do drugiego etapu Planu Treningowego jest zakończenie realizacji poziomu „Średniaki”. Użytkownik na pierwszym etapie, w ramach dostępnych poziomów trudności, może zmienić poziom trudności na wyższy lub niższy.
 5. Pozostałe materiały dostępne będą dla Użytkownika w Aplikacji przez cały okres trwania umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści.
 6. Zdjęcia i informacje wprowadzane przez Użytkownika do Aplikacji (imię/pseudonim, pomiary brzucha, bioder, ud) są gromadzone na serwerze dedykowanym Fit Matka Wariatka w ramach konta Użytkownika. Podanie powyższych informacji nie jest konieczne dla rozpoczęcia korzystania z Aplikacji aczkolwiek jest rekomendowane dla monitorowania rezultatów realizacji Planu Treningowego.
 7. Z Aplikacji korzystać mogą wyłącznie osoby:
 8. pełnoletnie, które nie są ubezwłasnowolnione całkowicie,
 9. u których nie istnieją przeciwskazania zdrowotne do wykonywania ćwiczeń udostępnianych w Aplikacji, w tym w ramach Planu Treningowego.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Aplikacji działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Aplikacji.

§ 3
REALIZACJA PLANU TRENINGOWEGO – REZULTATY I ZASTRZEŻENIA ZDROWOTNE

 1. Rezultaty realizacji Planu Treningowego czy wykonywania przez Użytkownika innych udostępnionych w Aplikacji ćwiczeń zależą od wielu czynników, w tym prawidłowego wykonywania ćwiczeń, stanu zdrowia Użytkownika, właściwości jego organizmu, sposobu odżywiania czy stylu życia.
 2. Fit Matka Wariatka zapewnia, że Plan Treningowy opracowywany jest w celu osiągnięcia rezultatów takich jak utrata tkanki tłuszczowej, wyrzeźbienie sylwetki, wzmocnienie mięśni, poprawa ogólnej kondycji fizycznej, niemniej jednak z uwagi na czynniki opisane w ust. 1 osiągnięcie tych rezultatów i ich stopień w przypadku danego Użytkownika może się różnić i Fit Matka Wariatka nie może udzielić gwarancji osiągnięcia przez Użytkownika zamierzonych rezultatów.
 3. W Aplikacji mogą być udostępniane przykładowe jadłospisy, które powinny być stosowane wraz z Planem Treningowym (z uwagi na ich kaloryczność). Jadłospisy nie stanowią indywidualnie dopasowanej do danego Użytkownika diety, a w szczególności nie uwzględniają stanu zdrowia i szczególnych wymagań żywieniowych danego Użytkownika.
 4. Fit Matka Wariatka nie świadczy usług medycznych, terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, dietetycznych ani nie udziela konsultacji w tym zakresie, w szczególności w kwestiach dotyczących możliwości stosowania jadłospisu udostępnionego w Aplikacji, realizacji przez danego Użytkownika Planu Treningowego czy wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Użytkownik podejmuje się realizacji Planu Treningowego, wykonywania poszczególnych ćwiczeń i stosowania jadłospisu na własne ryzyko. W razie wątpliwości Użytkownika w tym zakresie koniecznym jest skonsultowanie się z lekarzem, fizjoterapeutą lub dietetykiem. Fit Matka Wariatka rekomenduje przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji skonsultowanie się z lekarzem, fizjoterapeutą, dietetykiem lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność realizowania Planu Treningowego, wykonywania poszczególnych ćwiczeń lub stosowania jadłospisu przez konkretnego Użytkownika. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, kontuzji lub innych dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać dalszej realizacji Planu Treningowego, wykonywania poszczególnych ćwiczeń czy stosowania jadłospisu i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
 5. Plan Treningowy, inne udostępniane w Aplikacji ćwiczenia oraz jadłospisy nie są przeznaczone dla kobiet ciężarnych, dzieci i młodzieży oraz osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe.

§ 4
WARUNKI TECHNICZNE I ZAGROŻENIA

 1. Dla korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie urządzenia mobilnego umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  2. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  3. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa wyżej system operacyjny iOS (wersja 11 lub nowsza) lub Android (w wersji nie mniejszej niż Lollipop 5.0 API level 21),
  4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  5. pobranie i zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym.
 2. Do korzystania z Aplikacji Webowej konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  2. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
  5. włączona usługa JavaScript.
 3. Techniczne warunki korzystania z Aplikacji mają znaczenie dla prawidłowości jej funkcjonowania, sposobu jej wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 4. Aplikacja Mobilna działa wyłącznie na urządzeniach mobilnych (przenośnych), takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety.
 5. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Aplikacji to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Aplikacji.
 6. Fit Matka Wariatka nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik jakiegokolwiek oprogramowania czy danych niebędących składnikiem treści usługi.
 7. Fit Matka Wariatka informuje, że instalacja dostarczanych od czasu do czasu aktualizacji Aplikacji może być konieczna dla prawidłowego działania Aplikacji i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Fit Matka Wariatka rekomenduje instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu, w tym za pośrednictwem sklepów Google Play oraz App Store.
 8. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.
 9. Dostęp do Aplikacji Mobilnej może być zabezpieczony hasłem. Dostęp do Aplikacji Webowej jest zabezpieczony hasłem. Możliwym jest wybranie opcji logowania do Aplikacji poprzez serwis Facebook (w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Facebook) i Google (w przypadku Użytkownika posiadającego konto Google). Zamknięcie Aplikacji, zakończenie transmisji danych, utrata połączenia bądź wyłączenie urządzenia nie powodują automatycznego wylogowania z Aplikacji. Wylogowania z Facebooka należy dokonywać używając właściwego przycisku w menu Aplikacji.
 10. Fit Matka Wariatka zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania przez Użytkownika z danego urządzenia, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej, usunąć z niego Aplikację Mobilną poprzez jej odinstalowanie.

§ 5
ZAWARCIE UMOWY, CENA I PŁATNOŚCI

 1. Aplikacja Mobilna jest dostępna do pobrania wyłącznie w sklepie Google Play (dla urządzeń mobilnych z systemem Android) oraz App Store (dla urządzeń mobilnych z systemem iOS). Pobranie Aplikacji i jej zainstalowanie na urządzeniu mobilnym jest bezpłatne. Aplikacja Webowa dostępna jest pod adresem www.fitmatkawariatka.com
 2. Poprzez wykupienie subskrypcji Aplikacji (w przypadku Aplikacji Mobilnej – w sklepie Google Play lub App Store) zawierane są pomiędzy Użytkownikiem a Fit Matka Wariatka (w przypadku Aplikacji Mobilnej – za pośrednictwem odpowiednich sklepów) Umowy o świadczenie usług oraz powiązana z nimi Umowa licencji.
 3. Wraz z Umowami o świadczenie usług zawierana jest Umowa licencji na warunkach opisanych w ust. 4, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i udostępnianych w niej materiałów objętych ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 4. Przedmiotem Umowy licencji jest przyznanie Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z Aplikacji oraz udostępnionych w niej materiałów, wyłącznie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, polegającego na:
  1. pobraniu Aplikacji, zapisaniu jej na urządzeniu mobilnym i korzystaniu z jej funkcjonalności,
  2. przechowywaniu, odtwarzaniu, używaniu i wyświetlaniu kopii Aplikacji oraz zamieszczonych w niej materiałów oraz uzyskiwaniu do nich dostępu na urządzeniu mobilnym i stacjonarnym.
 5. W przypadku Aplikacji Mobilnej, po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika oraz po rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik wybiera rodzaj Abonamentu (miesięczny lub 3-miesięczny), a następnie – z zastrzeżeniem ust. 11, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za korzystanie z Aplikacji zgodnie z wybranym rodzajem Abonamentu. Przed wyborem rodzaju Abonamentu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem koniecznym zawarcia Umów o świadczenie usług oraz Umowy licencji, a co za tym idzie korzystania z Aplikacji.
 6. W przypadku Aplikacji Mobilnej Umowy o świadczenie usług oraz Umowa licencji zawierane są pomiędzy Fit Matka Wariatka a Użytkownikiem z momentem złożenia zamówienia na subskrypcję Aplikacji w sklepie Google Play lub App Store.
 7. W przypadku Aplikacji Mobilnej Abonament (opłata za subskrypcję Aplikacji) pobierany jest przez operatora sklepu Google Play lub App Store, z wykorzystaniem konta Użytkownika zarejestrowanego w tych sklepach. Warunki korzystania ze sklepu Google Play lub App Store, warunki techniczne, zasady pobierania opłat, metody płatności, zasady zwrotu środków i anulowania subskrypcji, jak również przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z wykupieniem dostępu do Aplikacji, określone zostały przez operatorów tychże sklepów (regulaminy dostępne są pod adresem: dla Google Play https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/ oraz dla App Store https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html).
 8. W przypadku Aplikacji Webowej, po zarejestrowaniu konta i/lub zalogowaniu do Aplikacji, Użytkownik wybiera rodzaj Abonamentu (miesięczny lub 3-miesięczny), a następnie Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za korzystanie z Aplikacji zgodnie z wybranym rodzajem Abonamentu. Przed rejestracją Konta Użytkownika oraz przed potwierdzeniem wyboru rodzaju Abonamentu, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem koniecznym zawarcia Umów o świadczenie usług oraz Umowy licencji, a co za tym idzie korzystania z Aplikacji.
 9. W przypadku Aplikacji Webowej Umowy o świadczenie usług oraz Umowa licencji zawierane są pomiędzy Fit Matka Wariatka a Użytkownikiem z momentem wybrania i potwierdzenia rodzaju Abonamentu.
 10. W przypadku Aplikacji Webowej dostępne są m.in. następujące metody płatności:
  1. karta kredytowa lub debetowa (VISA, Mastercard, Maestro, American Express),
  2. szybkie płatności Przelewy24,
  3. Google Pay.

Wykaz aktualnie dostępnych metod płatności dostępny jest w Aplikacji Webowej po zalogowaniu się do Konta Użytkownika na ekranie wyboru rodzaju Abonamentu.

 1. Aplikacji Mobilnej w każdym rodzaju Abonamentu, przy pierwszym wykupieniu Abonamentu, dostępny jest bezpłatny 3 dniowy (72-godzinny) okres próbny. W czasie okresu próbnego w Aplikacji dostępne są filmy instruktażowe do ćwiczeń, nagrane treningi oraz zestawy ćwiczeń na pierwszy dzień Planu Treningowego na poszczególnych poziomach trudności („Maluchy”, „Młodszaki”, „Średniaki”). Po upływie okresu próbnego automatycznie pobrana zostanie opłata za pierwszy Okres Rozliczeniowy, zgodnie z wybranym wcześniej przez Użytkownika rodzajem Abonamentu, chyba że 24 godziny przed upływem tego okresu Użytkownik anuluje subskrypcję w trybie obowiązującym w sklepie Google Play lub App Store. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnych funkcjonalności Aplikacji (tj. nie w wersji próbnej), z chwilą uiszczenia opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy.
 2. Okres Rozliczeniowy liczony jest od dnia pobrania od Użytkownika opłaty za dany Okres Rozliczeniowy.
 3. Wysokość Abonamentu podana jest w opisie Aplikacji zamieszczonym w sklepie Google Play oraz App Store (dotyczy Aplikacji Mobilnej) oraz w Aplikacji przy wyborze rodzaju Abonamentu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne. Użytkownik odpowiada za uiszczanie powyższych opłat.

§ 6
WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. W przypadku Aplikacji Mobilnej, po zakończeniu wybranego przez Użytkownika Okresu Rozliczeniowego, umowa w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowa licencji (subskrypcja Aplikacji) automatycznie przedłużają się na kolejny Okres Rozliczeniowy, odpowiadający okresowi pierwotnie wybranemu przez Użytkownika (chyba że Użytkownik dokona zmiany subskrypcji poprzez zmianę rodzaju Abonamentu), co będzie równoznaczne z pobraniem od Użytkownika opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy. Opłata nie zostanie pobrana jeżeli Użytkownik anuluje subskrypcję w przypadku Aplikacji Mobilnej na zasadach obowiązujących w sklepie Google Play lub App Store, w każdym przypadku nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Szczegółowa informacja w tym zakresie dotycząca Aplikacji Mobilnej aktualna na dzień wejścia w życie Regulaminu dostępna jest pod adresem: dla Google Play https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/, dla App Store https://support.apple.com/pl-pl/HT202039. Anulowanie subskrypcji w tym terminie będzie miało skutek począwszy od kolejnego Okresu Rozliczeniowego. Anulowanie subskrypcji w powyższym trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowy licencji.
 2. Anulowanie subskrypcji Aplikacji Mobilnej (wypowiedzenie umów) skutkuje rozwiązaniem umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowy licencji z ostatnim dniem obowiązywania subskrypcji, a co za tym idzie utratą przez Użytkownika dostępu do Aplikacji i wszelkich zapisanych w niej danych oraz udostępnionych treści i materiałów. Ponowne wykupienie dostępu do Aplikacji Mobilnej (subskrypcji Aplikacji) w ramach tego samego Konta Użytkownika umożliwia kontynuację Planu Treningowego zrealizowanego poprzednio przez Użytkownika i odzyskanie wprowadzonych poprzednio przez Użytkownika do Aplikacji danych.
 3. Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia nie jest równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji.
 4. W przypadku Aplikacji Webowej umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowa licencji obowiązują przez okres trwania wykupionego przez Użytkownika rodzaju Abonamentu (tj. miesiąc lub 3 miesiące). Po zakończeniu tego okresu, w celu zawarcia nowej umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowy licencji na kolejny okres, Użytkownik ponownie musi wybrać i opłacić Abonament. Do zawarcia kolejnej umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści oraz Umowa licencji, w ramach tego samego Konta Użytkownika, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące zawarcia pierwszej umowy.

§ 6
USŁUGA PROWADZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA I PRZECHOWYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Fit Matka Wariatka świadczy na rzecz Użytkowników Usługi Nieodpłatne, powiązane ściśle z Udostępnieniem Treści, a mianowicie:
 2. usługę Prowadzenia Konta i
 3. usługę Przechowywanie Danych.
 4. Usługi wskazane w ust. 1 są usługami powiązanymi, realizowanymi łącznie.
 5. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Umowa o świadczenie Usług Nieodpłatnych zawarta jest pomiędzy Fit Matka Wariatka a Użytkownikiem z momentem rejestracji Konta Użytkownika.
 7. Usługa Prowadzenie Konta oraz Przechowywanie Danych dostępne są po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa Prowadzenie Konta polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Aplikacji, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też dostęp do jego danych wprowadzonych do Aplikacji a przechowywanych przez Fit Matka Wariatka. Usługa Przechowywanie Danych polega na przechowywaniu danych wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika na serwerze dedykowanym Fit Matka Wariatka.
 8. Korzystanie z Usług Nieodpłatnych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla korzystania z Aplikacji.
 9. Użytkownik może zgłosić Fit Matka Wariatka żądanie usunięcia Konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia na jego rzecz Usług Nieodpłatnych (tj. dokonać wypowiedzenia umów) w każdym czasie po anulowaniu subskrypcji Aplikacji, pod warunkiem braku ponownego wykupienia subskrypcji. W takim przypadku Konto Użytkownika i wszystkie dane wprowadzone przez niego do Aplikacji zostaną usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Z uwagi na brak możliwości korzystania z Aplikacji bez świadczenia na rzecz Użytkowników Usług Nieodpłatnych, nie ma możliwości wypowiedzenia umów w tym przedmiocie bez wypowiedzenia umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści w trybie przewidzianym w § 6.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż usunięcie konta Użytkownika i zaprzestanie świadczenia na jego rzecz Usług Nieodpłatnych skutkować będzie brakiem możliwości kontynuacji korzystania z Aplikacji oraz – przy ponownym zakupie subskrypcji Aplikacji, koniecznością ponownego założenia Konta Użytkownika, wprowadzenia danych i koniecznością rozpoczęcia od nowa Planu Treningowego.
 11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Systemu Teleinformatycznego Usługodawcy lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Sprzedawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 6
NEWSLETTER

 1. Fit Matka Wariatka świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu Użytkownikom, na adres mailowy podany przy rejestracji Konta Użytkownika, wiadomości mailowych zawierających informacje handlowe Fit Matka Wariatka, tj. informacje dotyczące Aplikacji i innych działań Fit Matka Wariatka, w szczególności oferowanych usług, konkursów, promocji, nowości w Aplikacji.
 2. W celu skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na jego otrzymywanie przy rejestracji Konta Użytkownika bądź zapisuje się do Newslettera poprzez kliknięcie ikony dostępnej w Aplikacji. W celu potwierdzenia zapisania się do Newslettera, Użytkownik musi kliknąć link aktywacyjny znajdujący się w przesłanej do niego wiadomości mailowej.
 3. Zapisanie się do Newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Fit Matka Wariatka na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., jak również z wyrażeniem zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 § 1 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. – w zakresie objętym Newsletterem wskazanym w ust. 1.
 4. Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta Użytkownika potwierdzenie zapisania się do Newslettera. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 5. Każdy Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w
 7. Brak wykupienia subskrypcji Aplikacji Webowej lub rezygnacja z subskrypcji Aplikacji Mobilnej nie oznacza automatycznego wypisania się z Newslettera i wymagane jest podjęcie w tym celu czynności wskazanych w ust. 6. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter.

§ 6
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG NIEODPŁATNYCH I ZAGROŻENIA

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Nieodpłatnych są następujące:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  2. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. zainstalowana przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.),
  5. włączona usługa JavaScript.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Fit Matka Wariatka nie jest zobowiązana do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do Systemów Teleinformatycznych Fit Matka Wariatka (Aplikacji). W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Fit Matka Wariatka może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Użytkownika do świadczonych usług. W takim przypadku Fit Matka Wariatka nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
 4. Fit Matka Wariatka zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, Fit Matka Wariatka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania Systemu Informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem Systemu Informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 7. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania Systemu Informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Fit Matka Wariatka oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Fit Matka Wariatka.

§ 6
REJESTRACJA

 1. Rejestracja Konta Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Aplikacji i Usług Nieodpłatnych.
 2. Rejestracja konta Użytkownika może odbyć się:
  1. poprzez Google Play, AppStore – w trybie w nich przewidzianym,
  2. poprzez Facebooka, konto Google,
  3. w trybie przewidzianym w ust. 3 i 4.
 3. Procedura rejestracji Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem fitmatkawariatka.com/register/  w tym podania adresu mailowego Użytkownika oraz hasła. W toku rejestracji wymagane jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez kliknięcie w checkbox widoczny w trakcie rejestracji.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Fit Matka Wariatka tworzy Konto Użytkownika. Następnie Fit Matka Wariatka przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji wiadomość email z instrukcją aktywacji Konta Użytkownika. Z momentem aktywacji konta Użytkownika rejestracja zostaje zakończona.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik jako Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartych na odległość Umów o świadczenie usług oraz powiązanej z nią Umowy licencji, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tych umów. Odstąpienie od umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści obejmuje automatycznie Umowę licencji (i na odwrót). Odstąpienie od którejkolwiek z umów dotyczącej Usług Nieodpłatnych, obejmuje wszystkie Umowy o świadczenie usług oraz Umowę licencji.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w przedmiocie Udostępnienia Treści i Umowy licencji Użytkownik:
 3. w przypadku Aplikacji Mobilnej składa oświadczenie operatorowi sklepu, za pośrednictwem którego zawarte zostały umowy (zakupiona została Aplikacja) zgodnie z obowiązującymi w tych sklepach zasadami – informacje o trybie postępowania na dzień wejścia w życie Regulaminu znajdują się pod adresem: dla Google Play https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/, dla App Store https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html albo
 4. składa Fit Matka Wariatka oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub mailowo na adres: miazga@fitmatkawariatka.pl.
 5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umów w przedmiocie Usług Nieodpłatnych, Użytkownik składa Fit Matka Wariatka oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub mailowo na adres: miazga@fitmatkawariatka.pl.
 6. Składając oświadczenie Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 7. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Użytkownik otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 8. W związku z trybem zawarcia umów dotyczących Aplikacji Mobilnej (za pośrednictwem Google Play lub App Store) oraz świadczeniem usług wyłączenie w drodze elektronicznej, Użytkownik wybierając tryb odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 lit. b, jak też odstępując od umów dotyczących Usług Nieodpłatnych, w celu uniknięcia dalszego pobierania opłat za Aplikację Mobilną, powinien dodatkowo anulować subskrypcję Aplikacji na zasadach obowiązujących w sklepie Google Play lub App Store (informacja w tym przedmiocie aktualna na dzień wejścia w życie Regulaminu dostępna jest pod adresem: dla Google Play https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/  oraz dla App Store https://support.apple.com/pl-pl/HT202039). Fit Matka Wariatka informuje, iż nie ma dostępu do danych Użytkowników, którzy zakupili subskrypcję Aplikacji, ani też do konta Użytkownika w sklepie Google Play oraz App Store, a co za tym idzie, nie ma możliwości anulowania subskrypcji danego Użytkownika ze skutkiem wobec Google Play oraz App Store. Użytkownik po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 lit. b, powinien ponadto niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji z uwagi na to, iż na skutek złożenia oświadczania o odstąpieniu od umowy, umowy zawarte z Fit Matka Wariatka uznane zostają za niezawarte, a co za tym idzie, Użytkownik traci tytuł prawny do korzystania z Aplikacji.
 9. Fit Matka Wariatka dokona zwrotu płatności na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 2 lit. a, zwrot płatności zostanie dokonany za pośrednictwem i na zasadach obowiązujących w sklepie, w którym Aplikacja została zasubskrybowana.

§ 8
REKLAMACJE

 1. Fit Matka Wariatka dokłada wszelkich starań by Aplikacja działała bez zakłóceń i by Użytkownik mógł w pełni korzystać ze wszelkich jej funkcjonalności oraz w celu prawidłowego realizowania Umów o świadczenie usług. Fit Matka Wariatka ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie usług świadczonych na rzecz Użytkownika, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik może wnieść reklamację:
 3. na piśmie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub
 4. mailowo na adres: miazga@fitmatkawariatka.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), datę wykupienia subskrypcji Aplikacji i – w przypadku Aplikacji Mobilnej, wskazanie sklepu, w którym subskrypcja została wykupiona, określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Użytkownik domaga się w związku ze złożeniem reklamacji.
 6. Fit Matka Wariatka niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni, rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
 8. Jeżeli Fit Matka Wariatka nie uzna reklamacji Użytkownika, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Użytkownik może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Fit Matka Wariatka jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl
 9. Użytkownik może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Reklamacje w odniesieniu do Aplikacji Mobilnej zgłaszane mogą być również w trybie obowiązującym w sklepie Google Play oraz App Store.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

Aplikacja oraz treści i materiały udostępniane w jej ramach podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez Użytkownika w sposób sprzeczny z warunkami licencji, o której mowa w § 5 ust. 4.

§ 10
DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Fit Matka Wariatka zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności:
 4. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 5. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 7. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 8. Fit Matka Wariatka uprawniona jest do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:
 9. zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,
 10. zmiany w funkcjonowaniu Aplikacji,
 11. zmiany zasad działania sklepu Google Play lub App Store,
 12. sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek.
 13. O zmianie Regulaminu Użytkownik, który posiada już zawartą z Fit Matka Wariatka Umowę o świadczenie usług oraz Umowę licencji, zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji w Aplikacji (Aktualności). Nowa wersja Regulaminu udostępniona będzie w Aplikacji w sekcji Ustawienia oraz na Stronie Internetowej.
 14. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje w odniesieniu do Użytkownika, o którym mowa w ust. 5 w dacie wskazanej w nowej wersji Regulaminu, nie wcześniej jednak niż:
 15. począwszy od kolejnego Okresu Rozliczeniowego jeżeli informacja o zmianie Regulaminu i nowa jego wersja została udostępniona w Aplikacji nie później niż na 21 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu Rozliczeniowego,
 16. po upływie kolejnego Okresu Rozliczeniowego jeżeli informacja o zmianie Regulaminu i nowa jego wersja została udostępniona w Aplikacji później niż na 21 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu Rozliczeniowego,
 17. od pobrania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji, w związku z którą Regulamin jest zmieniany.
 18. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług oraz Umowy licencji na zasadach opisanych w § 6 oraz § 6(1).
 19. Do Umów o świadczenie usług oraz Umów licencji zawieranych po dniu wskazanym jako data obowiązywania danej wersji Regulaminu, stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fit Matka Wariatka sp. z o.o.
ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna
adres mailowy: miazga@fitmatkawariatka.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy licencji:
data wykupienia subskrypcji Aplikacji: _______________, sklep: ___________________,
uiszczona kwota: ____________________

[Imię i nazwisko/adres]
………………………………………………………..
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
[Data] [Podpis]